Page 40 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
38
• Sädehitsausmenetelmät, erityisesti laser-
hitsausmenetelmät, tulevat yhä tärkeäm-
miksi, koska tutkimustulokset siir tyvät
nopeasti käytäntöön. Elektronisuihkuhit-
sauksen kasvu tulee todennäköisesti hi-
dastumaan.
Hybridimenetelmiä tullaan käyttämään en-
tistä enemmän. Yleisin hybridimenetelmä
on laser-MIG/MAG-hybridihitsaus. Kuitenkin
myös muita hybridimenetelmiä käytetään,
laser-TIG-hybridihitsaus ja laser-plasmahybri-
dihitsaus. Hybridihitsauksella tarkoitetaan
hitsausta, jossa säde ja valokaari kohtaavat
toisensa samassa sulassa.
8) Liittämisteknologian kasvava monimuo-
toisuus edellyttää myös asianmukaista
pätevyyttä yritysjohdossa, jotta pystytään
hyödyntämään kaikki hienoudet ja saamaan
lisäarvoa.
9) Essenin tunnetuilla hitsausmessuilla
“SCHWEISSEN & SCHNEIDEN”, jotka pide-
tään 14-19.9.2009, nähdään jälleen uusia
hitsaustekniikan innovaatioita ja kasvumah-
dollisuuksia
1. Huolimatta talouslamasta jatkakaa in-
vestointeja hitsaustutkimukseen!
Kustannusten alentamisen, parannusten
liiketoiminnassa, uusien tuotteiden, uusien
palvelujen, uusien teknologioiden ja uusien
markkinoiden pitäisi vastata kansainväli-
sen talouden alamäkeen. Tämä edellyttää
kuitenkin yrityksiltä riittävää panostusta
tutkimukseen. Se edellyttää myös pääsyä
käsiksi viimeisimpiin tutkimuksiin ja uusiin
tutkimusaloitteisiin.
2. Huolimatta talouslamasta vahvistakaa
yritysten teknologisia kehityssaavutuksia!
Kun valtioiden infrastruktuurien kehitysohjel-
mat toteutuvat, vaatimukset kasvavat yrityk-
sissä Euroopassa, mitkä kohdistuvat myös
hitsausteknologiaan ja sen tuotteisiin. Uudet
teknologiat stimuloivat myös kasvua. Jos
hitsausyritykset tuovat markkinoille tekno-
logisia kehityssaavutuksiaan, niin niillä on
mahdollisuus stimuloida kasvua.
3. Huolimatta talouslamasta jatkakaa ja
lisätkää investointeja henkilöstön pätevöit-
tämiseen!
Tällä hetkellä puute asiantuntijoista ja tut-
kijoista on suurin este uusille innovaatioille
Euroopassa. Selvitykset osoittavat myös,
että on puute myös pätevöidystä henkilöstä
kaikilla hitsaustekniikan tasoilla. Tästä syys-
tä henkilöstön pätevöinti on tärkeä tehtävä
yrityksille. Tämä koskee yhtä lailla myös il-
man työtä olevia henkilöitä.
4. Liittämisteknologialla on tärkeä merkitys
työmarkkinoilla Euroopassa!
Viimeisimmät selvitykset Saksassa ker tovat,
että 500.000 työpaikkaa liittyy suorasti tai
epäsuorasti liittämisteknologiaan. Euroo-
passa tämä luku on 2,5 miljoonaa. Tämä
yhdistettynä korkeaan makrotalouden lisäar-
voon lujittaa hitsausteknologian merkitystä ja
mahdollisuuksia hitsausyrityksissä.
Tämä ar tikkeli on omistettu 60-vuotiaalle
Suomen Hitsausteknilliselle Yhdistykselle.
Dr.‑Ing. Klaus Middeldorf
DVS - German Welding Federation
Saksa
Ojantie 36, 28130 Pori
Puh. (02) 634 1900
www.retco.fi
jps-mainos.fi
ONNITTELUT
60-VUOTIAALLE
SUOMEN HITSAUSTEKNILLISELLE
YHDISTYKSELLE