Page 4 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
2
SHY haasteiden edessä
Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen 60. toimintavuotta juhlis-
tetaan 23.4.2009 Helsingissä Kalastajatorpalla.
Paikka on sama
kuin 10 vuotta aiemmin, mutta ympäröivä maailma on muuttunut
melkoisesti. Niin on SHY:n toimintakin.
Lama ennen ja nyt
Edellinen eli 90-luvun alussa lama vaikutti Suomessa konkreettisesti
myös metalliteollisuuteen. Työttömyyslukemat olivat suuria – miltei
20 % (v. 1994), lomautukset ja ir tisanomiset arkipäivää. Teollisuus
huolestui hitsaajien riittävyydestä ja SHY nosti hitsauksen tuotta-
vuuden voimallisemmin esille. Vuonna 1993 julistettiin taloudellisen
tilanteen jo alkavan parantua, mutta vasta 1994 alkoi teollisuus
saada normaalia vauhtia.
Toivokaamme, ettei nyt vallitseva tilanne ole yhtä paha. Teollisuudessa
tilauskanta on varsin heikko, mutta työvoima osaavaa. Puutetta on
edelleen hitsaajista, vaikka nuor ten aktivoimiseksi onkin käynnistetty
kansainvälisen pätevyystason hitsaajakoulutus. Yhdistyksen taloudel-
linen tilanne on kuitenkin vankalla pohjalla. Koulutukseen satsataan
nyt merkittävästi enemmän.
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
2000-luvulla
Yhdistyksen viimeisestä vuosikymmenestä on ar tikkeli myös tässä
lehdessä mutta todettakoon lyhyesti, että SHY:n toimintaa on selke-
ästi kasvanut pätevöityskoulutuksen myötä. Se on tuonut mukanaan
enemmän huomiota, julkisuutta ja profiilin nostoa. Toimintavarmuuden
ja rohkeuden nosteessa sekä taloudellisen tilanteen vakiintuessa
on syntynyt Hitsaus- ja liittämisinstituutti sekä ´omat´, yhdistyksen
toimeksiannosta järjestettävät Nordic Welding Expo – hitsausmessut.
Mainittakoon, että yhteistyössä Tampereen Messujen kanssa jär-
jestetyt NWE-tapahtumat ovat heidänkin historiassaan parhaimman
palautteen saaneet messut niin kävijöiden kuin näytteilleasettajienkin
osalta. Tästä on hyvä jatkaa.
SHY tulee seuraavien vuosien aikana tarkentamaan toiminta-alueitaan
ja ottamaan tarkemmin huomioon jäsenkuntansa muuttuvat tarpeet.
Työympäristön ja vaatimusten muutokset ovat jokapäiväisiä, ja se-
kä niiden että jäseniemme toiveiden huomioonottaminen on meille
tärkeää.
Meidän tulee myös tarkastella osaamistamme kriittisesti eli omaam-
meko riittävän poikkitieteellistä näkemystä muistakin tekniikoista,
mitkä liittyvät hitsauksen osa-alueisiin ennen ja jälkeen hitsausta
sekä sen aikana. Pienenä kansana ei meillä ole muuta mahdollisuutta
selvitä kärjessä kuin olla kielitaitoisia ja osata moninaisia taitoja,
mahdollisimman laaja-alaisesti tarkastellen.
Kiitokset
Kun on vuosien aikana todettu, että yhdistys on yhtä kuin sen jäse-
nistö niin tämä konkretisoituu vaikeina aikoina. Yhdistystoiminta on
vapaaehtoista, ja se ´elää´ jäsenistönsä tukemana. Toimintasuuntia
voidaan laajentaa ja tehostaa mikäli kuhunkin osa-alueeseen on
asiaan uskovia, ja maksavia henkilö- ja yritysjäseniä.
Ar vostamme erittäin suuresti kansainvälisen hitsausjärjestöjen ja
-instituuttien ”äidin” (IIW) ja eurooppalaisen hitsausjärjestöjen ”iso
veljen” (EWF) sekä Pohjoismaisten kollegajärjestöjen tervehdyksiä ja
osallistumista juhlavuotemme päiväohjelmaan ja illanviettoon.
Kiitän omasta ja yhdistyksen puolesta kaikkia henkilö- ja yritysjäse-
niämme, klubiemme ja komiteoidemme jäseniä, Hitsausinstituutin
ja sen foorumeiden edustajia ja yritysjäseniä, IIW/EWF-kouluttajia
ja koulutusyksiköitä, HT-lehtemme mainostajia sekä yhteistyökump-
paneitamme ja sidosryhmiä. Yhdistyksen toiminta ja laajentuminen
nykyisiin mittoihin on ollut mahdollista vain kaikkien antamalla panos-
tuksella ja yhteistyöllä. Ja halulla ja tahdolla viedä asioita eteenpäin.
Meille kaikille näkyvimmät työmyyrät – toimistosihteeri Ter ttu Linde-
wald, HT-lehden päätoimittaja Juha Lukkari ja toiminnanjohtaja Esa
Tikka – ansaitsevat erityiskiitokset. Meissä tässä n. 3500 henkilön
ja yli 130 yritysjäsenen joukossa olisi ollut monella heikkohermoisella
kestämistä. Pitkäjänteisyys, hyvätahtoisuus ja intohimoinen halu viedä
SHY:tä eteenpäin on heille kaikille tunnusomaista.
Onnittelemme myös muita merkkivuosia täyttäviä eli Senioriklubeja
20. ja SHY/ Helsingin paikallisosastoa 50. toimintavuodesta!
Vuosi 2009 on Suomen Hitsausteknillisen Yhdistys ry:n 60. juhla-
vuosi, joka on jo yhdistysrekinterinkin merkinnöissä saavutus. Juh-
likaamme sitä ilolla, muistelkaamme menneitä, tarkastelkaamme
saavutuksiamme, ja ennen kaikkea pitäkäämme katse lamasta huo-
limatta eteenpäin – uuden nousukauden vauhti voi yllättää meidät
rajuudellaan!
Onnittelut meille kaikille!
Ismo Meuronen
Puheenjohtaja
SHY HAASTEIDEN EDESSÄ
S
uomen
H
itsausteknillisen
Y
hdistyksen 60. toimintavuotta juhlistetaan 23.4.2009
Helsingissä Kalastajatorpalla.
Paikka on sama kuin 10 vuotta aiemmin, mutta ympäröivä
maailma on muuttunut melkoisesti. Niin on SHY:n toimintakin.
LAMA ENNEN JA NYT
Edellinen eli 90-luvun alussa lama vaikutti Suomessa konkreettisesti myös metalliteollisuuteen.
Työttömyyslukemat olivat suuria – miltei 20 % (v.1994), lomautukset ja irtisanomiset arkipäivää.
Teollisuus huolestui hitsaajien riittävyydestä ja SHY nosti hitsauksen tuottavuuden
voimallisemmin esille. Vuonna 1993 julistettiin taloudellisen tilanteen jo alkavan parantua, mutta
vasta 1994 alkoi teollisuus saada normaalia vauhtia.
Toivokaamme, e tei yt vallitseva tilanne ole yhtä paha. Teollisuudessa tilauskanta on varsin
heikko, mutta työvoima osaavaa. Puutetta on edelleen hitsaajista, vaikka nuorten aktivoi iseksi
onkin käynnistetty kansainvälisen pätevyystason hitsaajakoulutus. Yhdistyksen taloudellinen
tilanne on kuitenkin vankalla pohjalla. Koulutukseen satsataan nyt merkittävästi enemmän.
SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS 2000-LUVULLA
SHY
1949
Jäsenistö
2008
Lähes 3500 hj.
134 yj.
14
paikallisosastoa
HT-lehti
6 numeroa/v
painos 4500
Klubit
EWQ
Sädemenetelmät
Terminen ruiskutus (TS)
Seniorit
Kansainvälinen
toiminta
IIW/IAB
EWF, EFNDT
NSM
SHY
1999
Muu koulutus
HT- päivät
NDT- päivät
Paikallisosastojen
koulutuspäivät
SHY
2006 ->2020->
Suomen
Hitsaus- ja
Liittämisinstituutti
Foorumit: Suunnittelu,
Materiaalit ja Tuotanto,
Laser
Pätevöittäminen
ja koulutus
E/IWE, E/IWT, E/IWIP,
E/IWS, E/IWP, E/IW, IWSD,
ETSS, ETS,
Laser, Robotti, Betoniteräkset
lähes 5200
koulutettua
v.1989 alkaen
50 vuotta
Komiteat
PKK
NDT
T&K
tyksen viimeise tä vuosikymmenestä on artikkeli myös tässä lehde sä mutta todettakoon
lyhyesti, että SHY:n toimintaa on selkeästi kasvanut pätevöityskoulutuksen myötä. Se on tuonut
mukanaan enemmän huomiota, julkisuutta ja profiilin nostoa. Toimintavarmuuden ja rohkeuden
nosteessa sekä taloudellisen tilanteen vakiintuessa on syntynyt Hitsaus- ja liittämisinstit utti
sekä ´omat´, yhdistyksen toimeksiannosta järjestettävät Nordic Welding Expo – hits usm ssut.
Mainittakoon, että yhteistyöss Tampereen Messujen kanssa järje tetyt NWE-tapahtumat ovat
heidänkin hist ri ssaan parhaimman palauttee saaneet me s t niin kävijöiden kuin
näytteilleasettajienkin osalta. Tästä on hyvä jatkaa.