Page 31 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
29
”Tarkasteltaessa nykyaikaista hitsaustek-
niikkaa huomaamme, että se ei rajoitu vain
käsityömisieen lisäaineen sulattamiseen ja
käytettävien kappaleiden liittämiseen, vaan
on tunnettava perus- ja lisäaineet, miten hit-
sattava rakenne on suunniteltava, kuinka hit-
saustyö on taloudellisesti järjestettävä, kuin-
ka saadaan varmuus hitsisaumojen laadusta
jne. Näemme siis, että hitsaustekniikka on
hyvin laaja ja monipuolinen. Sen nykyiseen
kehitysvaiheeseen sisältyy suuri määrä teo-
reettisen ja käytännöllisen insinööritiedon ja
-taidon tuloksia. Sen valtavan nopea käytän-
töön ottamine perustuu laajaan ja sitkeään
työhön, jossa tosin on sattunu myös pahoja
takaiskuja. Mutta käytäntö ja tiede ovat yh-
teisvoimin selvittäneet takaiskujen syyt ja
seuraukset, joten ne on seuraavalla kerralla
osattu välttää.”
”Hitsaus ei ole eikä saa olla sattumanva-
raista haparointia. Jokaisen, hitsaajasta
konstruktöörin ja hitsausinsinööriin, tulee
tuntea ammattinsa perusteet ja löytää oikeat
ratkaisut.”
”Teollisuutemme rajoitetut taloudelliset
mahdollisuudet vaikeuttavat uusien teknii-
kan haarojen kehittämistä. Emme pysty siinä
määrin kuin olisi toivottavaa kilpailemaan
kehityksen eteenpäin viemisessä suurien
teollisuusmaiden kanssa, mutta voimme
käyttää niiden tuloksia hyväksemme, voim-
me koota yksityisten erilliset tiedot ja jakaa
ne yleiseen käyttöön sekä soveltaa ja jopa
parantaa vierasta alkuperää olevia menetel-
miä teollisuutemme luonnetta vastaaviksi,
ja ehkäpä tulevaisuudessa kykynemme an-
tamaan myös oman panoksemme kehityksen
kulkuun. Hitsaustekniikka-lehti yrittää tässä
suhteessa olla lukijoilleen välittäjänä.”
Tällä professori Olavi Eiron kirjoittamalla
esipuheella Hitsaustekniikka - Svetsteknik
60 vuotta Hitsaustekniikka-lehteä
– katsaus vuosiin 2000–2009 –
-lehti aloitti ilmestymisensä näytenumerilla
marraskuussa 1949. Teksti on hämmästyt-
tävän ajankohtaista vielä 60 vuoden jälkeen.
Tänä vuonna 2009 tulee minulle täyteen ta-
san 30 vuotta Hitsaustekniikka-lehden pää-
toimittajana. Jouduin siihen kuin vahingossa,
kun vuoden 1979 lehden toimituskunnan
silloinen jäsen ja työtoverini Eero Aho kysyi
päätoimittajan hommaan ryhtymistä. ”Pikku
hommahan sen vaan on ja helposttihan siitä
pääseen pois.” Aivan pikkuhommahan tämä
ei ole kuitenkaan ollut. Joka tapauksessa
aika on ollut antoisaa ja mukavaa aikaa.
Haasteena on ollut tehdä mahdollisimman
monipuolista ja hyvää lehteä suomalaiselle
hitsaavalle teollisuudelle.
Hitsauslehteä tar vitaan edelleenkin kuten
entisinä Olavi Eironkin aikoina. Uusi nuoria
henkilöitä tulee hitsausyhteisön piiriin, joten
tiedottamisen tarve perusasioistakin on jat-
kuvaa. Hitsaustekniikka kehittyy ripeästi ja
uudet vir taukset alalla pitää saattaa hitsaa-
van teollisuuden tietoon, jotta se voi kehittää
toimintojaan entistä paremmiksi.
Päätoimittajat
Olavi Eiro
1949-1956
Mauri Sormaala 1957-1964
Erkki Vesikivi
1965-1966
Eero Grönlund
1967-1974
Erkki Neuvonen 1975-1978
Juha Lukkari
1979-
2000
Teemanumerot jatkuivat edelleen 2000-lu-
vulla. Vuoden 2000 ensimmäinen teema-
numero käsitteli suunnittelua, jossa oli
monia erinomaisia ar tikkeleita aiheesta.
Erityismaininnan ansaitsee Erkki Niemen
käytännönläheinen ar tikkeli hitsausliitosten
väsymisesti, josta hän sai myös HT-lehden
kirjoittajapalkinnon. Seuraavien numeroiden
teemoja olivat hitsattavuus, tuottavuus, esi-
käsittely, uusi hitsaustekniikka ja kansain-
välinen hitsaus.
2001
Vuoden 2001 useissa numeroissa kannet-
tiin huolta hitsaavan teollisuuden tulevaisuu-
desta, mikä kulminoitui numeroon 2, jonka
teemana oli juuri tulevaisuus. SHY järjesti
15.3.2001 ”pyöreän pöydän” keskustelun
tulevaisuudesta. Mukana oli parisen kym-
mentä henkilöä eri puolilta, teollisuudesta,
tutkimuslaitoksista, koulutuslaitoksita ja
työmarkkinajärjestöistä. Päähuolen aihe oli
hitsaajien riittäminen ja osaaminen tulevai-
suudessa. Pekka Por valin (Metallityöväen
liitto) ”hitsaajateesit” olivat:
Ammatin plussat:
• työn tulokset konkreettisia
• työn tulokset julkisesti nähtävissä
Juha Lukkari
Hitsaustekniikka-lehden ensimmäinen numero, ns. näytenumero, ilmestyi
marraskuussa 1949. Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys oli perustettu jo
aikaisemmin keväällä 11.4.1949. 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi SHY julkai-
si juhlamatrikkelin 1999, jossa oli katsaus Hitsaustekniikka-lehden vuosiin
1949-1999. Tällä kertaa jatketaan eteenpäin vuodet 2000-2009.
Kuva 1. Hitsaustekniikka-lehden ensimmäi-
nen numero ilmestyi 1949 näytenumerona.