Page 28 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
26
Mallissa hitsauksen automatisointi ja sen
laadunvarmistus on yhteistä mutta sitten voi
suuntautua kolmelle eri suuntautumiselle,
kaavio 2. Kansainvälistä työryhmää vetää E.
Tikka ja siinä on mukana myös R. Pettinen.
Eri moduulien tarkemmat sisällöt ja tuntimää-
rät ovat seuraava vaihe. Robottihitsauksen
koulutuksen rakenteessa hyödynnetään ny-
kyistä LUT:n toteuttamaa koulutusta. Orbitaa-
li- ja mekanisoidun hitsauksen koulutusten
sisältöjen rakentaminen on myös käynnisty-
mässä kansallisella tasolla. Keväällä 2008
toteutetussa robottihitsauksen asiantuntija-
koulutuksessa testattiin jo robottikoulutusta
operaattoritasolle hyvällä menestyksellä.
Uusi IIW:ssä hyväksytty malli
Kaavion moduulit viittaavat nykyiseen robot-
tihitsauksen asiantuntijakoulutuksen moduu-
leihin ja ne ovat:
Moduuli 1: Hitsauksen robotisointi ja sen
laatuun vaikuttavat tekijät
Moduuli 2: Robottijärjestelmän hankinta ja
tehokas käyttöönotto
Moduuli 3: Robottihitsattavan tuotteen suun-
nittelu
Moduuli 4: Hitsausrobotin ohjelmointi ja te-
hokas käyttö
Moduuli 5. Robottihitsauksen käytännön
harjoitukset
Uudessa mallissa on ensin alussa yhteinen
moduuli kaikille, joka sisältää hitsauksen
laadunvarmistuksen perusteista, automati-
soidun hitsauksen laatuun vaikuttavia teki-
jöistä ja perusteita. Sitten koulutus jakautuu
kolmeen osaan eli mekanisoidulle hitsauk-
selle, orbitaalihitsaukselle ja hitsausrobotin
ohjelmoinnille ja tehokkaalle käytölle on omat
moduulit. Käytännön harjoituksille on omat
moduulit vastaavalla tavalla. Nämä ovat yh-
teisiä operaattori- ja asiantuntijatasoilla sillä
erolla ettei asiantuntijatasolla pätevöitetä
henkilöitä EN 1418 mukaan vaan heille on
suppeampi käytännön osuus ja painottuen
demonstraatioihin. Welding specialization on
tarkoitettu vain asiantuntijatasolle ja sisältää
automatisoidun hitsausjärjestelmän inves-
tointia tehokasta käyttöönottoa ja tuottei-
den suunnittelua automatisoidun hitsauksen
kannalta.
Yhteenveto
Vuodet 1999 - 2008 ovat olleet erittäin ak-
tiivista pätevöintikoulutuksen aikaa Suomes-
sa. Vuoden 2000 alussa EWF - tutkintoja
oli noin 1300 ja nyt IIW/EWF - tutkintoja on
lähes 5200. Hyväksyttyjen koulutuksen jär-
jestäjien määrä on lähes kaksinker taistunut
10 vuoden aikana. IWE/IWT - koulutus vetää
edelleen hyvin ja IWS - kursseja järjestetään
monessa paikassa ympäri maata. AEL on
järjestänyt joka vuosi hitsaustarkastajakou-
lututusta. Aikajaksolta voi ottaa esille mer-
kittävänä asiana myös sen, että yhtenäiset
kansainväliset hitsaajan ohjelmat (ensin EW
ja sitten IW) päätettiin sisällyttää kansallisiin
hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitut-
kintoihin. Myös tässä olemme yksi parhaita
onnistujia maailmassa. Ensi vuoden syksyllä
käyttöönotettavaan valmistustekniikan pe-
rustutkintoon tullaan myös sisällyttämään
IW - hitsaus valinnaisiin opintoihin. Tämä
on erittäin hyvä asia. Tutkinnon suorittaneet
nuoret (tai uutta ammattia opiskelevat aikui-
set) ovat varmasti valmiimpia ammattilaisia
hitsausalan yrityksille.
Toisen asteen oppilaitoksille suunnatut IW
- hankkeet ovat saaneet erittäin hyvän vas-
taanoton ja tuottaneet jo tähän mennessä
16 uutta nuorisoasteen IW - kouluttajaa. Vuo-
den 2010 lopussa Suomessa on 25 - 30
nuorisoasteen IW - koulutuksen järjestäjää.
Hankkeista on kirjoitettu ja tullaan kirjoitta-
maan runsaasti Hitsaustekniikka - lehdessä
ja hanke on ollut esillä myös muissa alan
lehdissä.
Ei pidä unohtaa myöskään termistä ruisku-
tusta, vaikka se on paljon hitsausta pienempi
ala. Tampereen teknillinen yliopisto on ollut
innolla mukana järjestämässä EWF:n mukai-
sia alan kursseja.
EWF:n erikoiskurssit Laser- ja Robottihitsaus
ovat toimineet Suomessa hyvin, uusimpana
mukaan tullut Betoniterästen hitsauksen eri-
koiskurssi saa varmasti myös kiinnostusta.
Ensimmäinen kurssi järjestetään keväällä
2009 INNOVAssa Raumalla.
Suomi on ollut erittäin aktiivinen maa myös
kansainvälisellä tasolla niin EWF:ssä kuin
IIW:ssä uusien koulutusohjelmien valmiste-
lussa ja uudistamisessa, siitä hyvänä esi-
merkkinä IWSD - ohjelmat ja uudistamisen
alla olevat Laser ja Mekanisoitu, Orbitaali- ja
Robottihitsaus.
Suomi on ollut jo vuosia maailman johdossa,
kun tutkintojen määrää verrataan maiden
väkilukuun tai käytettyihin vuotuisiin teräs-
tonneihin. Tämä tullee jatkumaan myös tule-
vina vuosina. Tilanne on sama, jos verrataan
hyväksyttyjä IIW/EWF - koulutuksen järjestä-
jien lukumäärää maiden väkilukuun. Siinä
olimme lähes tuplasti parempi vuonna 2007
(42 kouluttajaa/5,2 miljoona asukasta) kuin
vahva teollisuus- ja hitsausmaa Saksa (364
kouluttajaa/82,5 miljoonaa asukasta).
Näistä edellytyksistä on hyvä jatkaa myös
tulevina vuosina ja parantaa ”juoksua” vielä
entisestään. Nyt koko teollistunut maailma
on lamassa, ja Suomi siinä mukana, mutta
nousu tulee aina ennemmin tai myöhemmin.
Nyt kannattaisi panostaa lisää resursseja
koko henkilöstön koulutukseen ja parempaan
osaamiseen, koska siten ollaan entistä pa-
remmassa ”iskussa”, kun nousu alkaa.
Teksti
Toiminnanjohtaja IWE Esa Tikka
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y
Erikoissuunnittelija IWE Reijo Pettinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
11
Kaavio 2. Robottihitsauksen asiantuntijakoulutuksen uudistus tulee sisältämään myös
mekanisoitua ja orbitaalihitsausta. Basic Level tarkoittaa operaattoritasoa ja Comprehen-
sive Level asiantuntijatasoa. Tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia ja muuttuvat vielä.
Kaavion moduulit viittaavat nykyiseen robottihitsauksen asiantuntijakoulutuksen moduu-
leihin ja ne ovat:
Moduuli 1: Hitsauksen robotisointi ja sen laatuun vaikuttavat tekijät
Moduuli 2: Robottijärjestelmän hankinta ja tehokas käyttöönotto
Moduuli 3: Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu
Moduuli 4: Hitsausrobotin ohjelmointi ja tehokas käyttö
Moduuli 5. Robottihitsauksen käytännön harjoitukset
Uudessa mallissa on en in alussa yh einen moduuli kaikille, joka sisältää hi sauksen laa-
dunvarmistuksen perusteista, automatisoidun hitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöistä ja
perusteita. Sitt koulutus jakautuu kolmeen osaan eli mekanisoidulle hitsaukselle, orbi-
taalihitsaukselle ja hitsausrobotin ohjelmoinnille ja tehokkaalle käytölle on omat moduulit.
Käytännön harjoituksille on omat moduulit vastaavalla tavalla. Nämä ovat yhteisiä ope-
raattori- ja asiantuntijatasoilla sillä erolla ettei asiantuntijatasolla pätevöitetä henkilöitä EN
1418 mukaan vaan heille on suppeampi käytännön osuus ja painottuen demonstraatioi-
hin. Welding specialization on tarkoitettu vain asiantuntijatasolle ja sisältää automatisoi-
dun hitsausjärjestelmän investointia tehokasta käyttöönottoa ja tuotteiden suunnittelua
automati oidun hitsauksen kannalta.
Yhteenveto
Vuodet 1999 - 2008 ovat olleet erittäin aktiivista pätevöintikoulutuksen aikaa Suomessa.
Vuoden 2000 alussa EWF - tutkintoja oli noin 1300 ja nyt IIW/EWF - tutkintoja on lähes
5200. Hyväksyttyjen koulutuksen järjestäjien määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuo-
den aikana. IWE/IWT - koulutus vetää edelleen hyvin ja IWS - kursseja järjestetään mo-
nessa paikassa ympäri maata. AEL on järjestänyt joka vuosi hitsaustarkastajakoulututus-
ta. Aikajaksolta voi ottaa esille merkittävänä asiana myös sen, että yhtenäiset kansainväli-
set hitsaajan ohjelmat (ensin EW ja sitten IW) päätettiin sisällyttää kansallisiin hitsausalan
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Myös tässä olemme yksi parhaita onnistujia maail-
Basics of
Welding
Qualification
Basics of
mechanized,
orbital and
robot weld-
ing
Mechanize
WELDING
PRACTICAL
PART
(Demo based
for CL)
Orbital
WELDING
Robot
WELDING
PRACTICAL
PART
(Demo based
for CL)
PRACTICAL
PART
(Demo based
for CL)
25 h
Mod 1
15h?
15h?
25h
Mod 4
10h?
10h?
45h
Mod 5
Mechanized
WELDING
SPECIALIZATION
10 h?
Orbital
WELDING
SPECIALIZATION
5 h ?
Robot
WELDING
SPECIALIZATION
Mechanized,
Orbital and
Robot
WELDING
Comprehen-
sive Level
(CL)
Robot
WELDING
Basic Level
Orbital
WELDING
Basic Level
Mechanized
WELDING
Basic Level
(1418)
Mechanized, Orbital
and Robot WELDING
Basic Level (1418)*
IMW International
M h i d W ld
IOW International
O bit l W ld
IRW International
R b t W ld
*Includes approval testing of
welding operators according to
EN 1418
25 + 15h
Mod 2 ja 3
Kaavio 2. Robottihitsauksen asiantuntijakoulutuksen uudistus tulee sisältämään myös me-
kanisoitua ja orbitaalihitsausta. Basic Level tarkoittaa operaattoritasoa ja Comprehensive
Level asiantuntijatasoa. Tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia ja muuttuvat vielä.