Page 27 - SHY2012

Basic HTML Version

21/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
25
set olivat kaikki laajemmalta comprehensive-
tasolta.
Koulutusohjelma on ensimmäinen hitsatun
rakenteen suunnittelijoille räätälöity täyden-
nyskoulutus maailmassa. Koulutusohjelma
antaa kokonaiskuvan hitsattujen rakentei-
den valmistuksesta, ja nivoo suunnittelun ja
valmistuksen yhteen. Opiskelijat ovat metal-
lirakenteiden suunnittelijoita, tuotekehitysin-
sinöörejä, alan tutkijoita ja kouluttajia. Koulu-
tusohjelman kouluttajat ovat LUT:n johtavia
asiantuntijoita sekä vierailevia luennoitsijoita
teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista.
Koulutuksessa verkostoituu myös samalla
alalla työskenteleviin opiskelijoihin ja käytä-
väkeskustelut antavat paitsi ideoita suunnit-
telutyöhön, myös tietoa alan alihankkijoista
ja mahdollisuuksia yhteistyöverkoston laa-
jentamiseen.
Laserasiantuntijakoulutusta
uudistetaan EWF:n tasolla
Suomessa jo kuusi ker taa toteutettu lasera-
siantuntijan koulutus on uudistumassa siten,
että se huomioi paremmin myös eri proses-
seihin suuntautuneet ja sopisi myös ope-
raattoritasolle. Ehdotus uudistuksesta tehtiin
EWF:n kokouksissa 2007, jolloin ryhdyttiin
kasaamaan kansainvälistä työryhmää. Suo-
men ehdottama malli (pohjautuu IWSD-kou-
lutuksen malliin) hyväksyttiin lopullisesti IIW/
EWF:n Pariisin kokouksessa tammikuussa
2009. Suomen ehdottama uudistus on saa-
nut hyvän kiinnostuksen ja on pitkälti Suo-
messa toteutetun koulutusohjelman tyyppi-
nen. Malli on joustava; siinä voi valita proses-
sikohtaisia suuntia sekä operaattoritasolle
suunnatut moduulit, kaavio 1. Esitys sisältää
kolme laser työstön prosessien suuntautu-
mista eli leikkaus, hitsaus ja pintakäsittelyt
sekä muut laserprosessit. Specialization on
vain asiantuntijatasolle ja se sisältää syväl-
lisempää asiaa ko. prosessista, investointia
ja erityisesti suunnittelua. Suomessa tähän
asti toteutettu koulutus on sisältänyt kaikki
prosessit eikä operaattoritasoa ole erikseen
huomioitu. Eri moduulien tarkemmat sisällöt
ja tuntimäärät ovat seuraava vaihe koulu-
tusohjelman uudistuksessa. Kansainvälistä
työryhmän vetäjäksi vaihdettiin E. Tikan jat-
kajaksi professori Veli Kujanpää ja siinä on
mukana myös Reijo Pettinen. Keväällä 2009
toteutettu laserasiantuntijakoulutus kurssi 7
huomioi myös operaattoritason.
Robottihitsauksen asian-
tuntijakoulutus kasvamassa
IIW:n alaiseksi uudeksi
koulutusohjelmaksi
Myös robottihitsauksen asiantuntijakoulu-
tusta uudistetaan, mutta tämä kehitystyö
tapahtuu IIW:ssä, vaikka malli on suoraan
vastaavanlainen kuin laserasiantuntijakoulu-
tuksen uudistuksessa. Tässä uudistuksessa
merkittävintä on koulutusohjelman laajen-
nus orbitaali- ja mekanisoituun hitsaukseen.
Basics of
LASER
Technology
Basics of
LASER
CUTTING
PRACTICAL
PART
(WELDING)
LASER CUTTING
SPECIALIZATION
Basics of
LASER
WELDING
Basics of
LASER
ST/RP
PRACTICAL
PART
(CUTTING)
PRACTICAL
PART
(ST/RP)
LASER WELDING
SPECIALIZATION
LASER ST/RP
SPECIALIZATION
LASER
CUTTING
Basic Level
LASER
WELDING
BL
LASER
ST / RT
BL
LASER CUTTING
Comprehensive
Level
LASER
WELDING
CL
LASER
ST / RT
CL
LASER PROCESSING
Basic Level
LASER PROCESSING
Comprehensive Level
15 h
10h
10h
10h
10h
10h
10h
15h
15h
15h
Uusi EWF:ssä hyväksytty
malli
Kaavio 1. Laserasiantuntijakoulutuksen uudessa mallissa lasertyöstö jakautuu eri proses-
seille. Basic Level tarkoittaa operaattoritasoa ja Comprehensive Level asiantuntijatasoa.
Tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia ja muuttuvat vielä, koska mm. laserhitsauksen rooli
tulee kasvamamaan
.
Robottihitsauksen asiantuntijakoulutus kasvamassa IIW:n alaiseksi uudeksi koulu-
tusohjelmaksi
Myös robottihitsauksen asiantuntijakoulutusta uudistetaan, mutta tämä kehitystyö tapah-
Kaavio . Laserasiantuntijakoulutuksen uudessa mallissa laser työstö jakautuu eri proses-
seille. Basic Level tarkoittaa operaattoritasoa ja Comprehensive Level asiantuntijatasoa.
Tunti äärät ovat vain suuntaa antavia ja muuttuvat vielä, koska mm. laserhitsauksen rooli
tulee kasvamamaan.