Page 26 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
24
• yksi ETSS- ja ETS - tutkinnoille (termisen
ruiskutuksen asiantuntija ja terminen ruis-
kuttaja)
• yksi Laserhitsausasiantuntijan erikoiskurs-
sille
• yksi Robottihitsausasiantuntijan erikois-
kurssille
• yksi Betoniterästen hitsauksen erikoiskurs-
sille (esioikeudet)
Koulutuksen järjestäjät hyväksyy SHY:n Päte-
vöityskoulutuskomitea (PKK) auditoijan lau-
sunnon perusteella. Hyväksyminen edellyt-
tää, että auditoinnissa havaitut poikkeamat
on korjattu sovitun mukaisesti. Auditoinnit
tehdään pääsääntöisesti kolmen vuoden vä-
lein (uusille kouluttajille tehdään kuitenkin
aina seuranta-audit noin 1,5 vuotta ensiker-
taisauditin jälkeen).
Kaikki hyväksytyt koulutuksen järjestäjät on
luetteloitu toisessa tämän lehden ar tikke-
lissa.
Suomi on osallistunut
aktiivisesti koulutusohjelmien
tekemiseen ja uudistamiseen
Suomen rooli on ollut erittäin merkittävä
IIW:n ja EWF:n koulutusohjelmien valmiste-
lussa ja niiden kehittämisessä.
Suomen edustus eri työr yhmissä on tällä
hetkellä seuraava:
IAB (International
Authorisation Board)
IAB/A: Education, Training and Qualification
(koulutusohjelmat), edustaja toiminnanjoh-
taja Esa Tikka.
IAB/B: Implementation and Authorisation
(hallinto ja ohjeistus), edustaja toiminnan-
johtaja Esa Tikka
IAB/WG A#2a: Existing Engineer, Technolo-
gist, Specialist and Practitioner Guidelines,
edustaja, IWE Reijo Pettinen.
IAB/WG A#3a: Welder Guideline, edustaja
IWE Carl-Gustaf Lindewald
IAB/WG A#3b: Inspection Personnel Guide-
line, edustaja, IWE Juha Sillanpää
IAB/WG A#6a: Distance Learning Activities,
edustaja, IWE Reijo Pettinen
IAB/WG A#7a:Welding Designer Guideline,
edustaja ja työr yhmän puheenjohtaja, IWE
Esa Tikka, edustaja Reijo Pettinen.
IAB/WG A#9a: Mechanized, Orbital and Ro-
bot Welding, edustaja ja työryhmän puheen-
johtaja IWE Esa Tikka, edustaja IWE Reijo
Pettinen
EWF (Technical Committee)
Laser Processing, edustaja ja työryhmän pu-
heenjohtaja Prof. Veli Kujanpää, edustajat
Prof. Antti Salminen, IWE Reijo Pettinen ja
IWE Esa Tikka.
Maailman ensimmäiset
IWSD-tutkinnot
Ensimmäiset 28 opiskelijaa ovat valmistu-
neet Lappeenrannan teknillisen yliopiston
(LUT) Kansainvälisen hitsatun rakenteen
suunnittelijan (International Welded Struc-
tures Designer, IWSD) - koulutusohjelmasta.
Ensimmäinen kurssi pidettiin Lappeenran-
nassa, toinen Kokkolassa ja kolmas niin
ikään Lappeenrannassa. Noin kerran kuussa
pidettäviä kolmen päivän lähiopetusmoduu-
leja on seitsemän ker taa, joten laajuus on
yhteensä 21 päivää ja opintopisteytettynä
17 opintopistettä. Koulutuksessa on kak-
si tasoa, standard ja comprehensive (laaja
osaaminen). Suomen ensimmäiset suorituk-
Kuva 6: EWF - todistukset tutkinnoittain.
5221 5048
5762 5832
2177
0
2000
4000
6000
8000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Years
Number Dip
Kuva 5: Vuosittaiset EWF - tutkinnot.
EWF CUMULATED DIPLOMAS AWARDED PER QUALIFICATION
LEVEL
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
92 a
95
1997 1999 2001 2003 2005 2007
EWE
EWT
EWS
EWP
EWIP
EW
Sum
Other+
Kuva 6: EWF - todistukset tutkinnoittain.
On luonnollista, että IIW:n todistusten lukumäärä on noussut EWF:n todistusten ja tutkintojen
“kustannuksella”. Monet Euroopan maat ovat päättäneet alkaa taas jakaa EWF:n todistuksen
IIW:n todistuksen rinnalla ja lisätä siten todistusten määrää omassa maassaan. Suomessa Pä-
tevöityskoulutuskomi ea (PKK) on myös pohtinut tätä asiaa, mutta tullut siihen päätelmään, että
emme enää käytä ja jaa EWF:n todistuksia niissä koulutu ohjelmissa, jotka ovat IIW:n alaisia
(IWE…IW). Molempie samanai ainen käyttö saisi varmasti hämmennystä aikaa ja kyselyjä
siitä, ttä olemmeko siirtyneet tai siirtymässä taas takaisin EWF:n koulutusohjelmiin. PKK on
ottanut kannakseen, että tärkeintä i ole myönnettyjen todistusten absoluuttinen määrä, vaan
laadukkaan koulutuksen takaaminen ja hyvien ammattilaisten kouluttaminen ja pätevöinti teolli-
suuden tarpeisiin.
”Puhtaasti” eurooppalaisissa ohjelmissa (ETSS, ETS) ja erikoiskursseissa (Laser, Robotti, Be-
toniteräkset) myönnetään tietysti EWF:n tutkinnot ja todistukset.
Koulutustilanne Suomessa
Viime vuonna Suomessa jaettiin yhteensä 389 IIW/EWF:n todistusta. Tämä on hiukan
enemmän kuin vuonna 2007 (358). Kuitenkin ollaan vielä melko kaukana huippuvuosista
2004 (636) ja 2005 (554). IW - tutkintoja suoritettiin viime vuonna 214, joka on lähellä
vuotta 2007 (224). Varsinkin IW - tutkintojen määrän putoaminen viime vuosien aikana on
vaikuttanut vuosittaiseen tutkintojen kokonaismäärään. IWE/IWT/IWS - tutkinnoissa vuo-
sittainen määrä on ollut melko stabiili viime vuosien aikana. E/IW - tutkintojen määrässä
on ollut tuli suuri pudotus huippuvuodesta 2004 (496 tutkintoa). Vuonna 2005 määrä oli