Page 24 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2009
[ www.shy-hitsaus.net ]
22
Suomessa siirryttiin kansainvälisiin koulutusohjelmiin seuraavan aikataulun mukaisesti:
IWE (International Welding Engineer) ´
1/2003 (1989, EWE)
IWT (International Welding Technologist)
1/2003 (1991, EWT)
IWS (International Welding Specialist)
1/2003 (1994, EWS)
IWI (International Welding Inspector)
7/2003 (1994, EWI)
• C (Comprehensive Level)
• S (Standard Level)
IWP (International Welding Practitioner)
1/2004 (1996, EWP)
IW (International Welder)
1/2004 (1996, EW)
• IFW (International Fillet Welder)
• IPW (International Plate Welder)
• ITW (International Tube Welder)
IWSD (International Welded Structures Designer) 1/2008
• C (Comprehensive Level)
• S (Standard Level)
Kaksi ensimmäistä IWSD - C - tason kurssia
järjestettiin jo ennen kuin lopullinen ohjelma
oli valmis ja ennen kuin meillä oli viralliset
koulutusoikeudet. Kaikki kolmen järjestetyn
kurssin todistukset myönnettiin ja jaettiin
samalla ker taa syyskuussa 2008.
Suomessa on käytössä kaksi EWF:n koulu-
tusohjelmaa ja kolme erikoiskurssia. Suomi
(SHY) sai niiden koulutusoikeudet seuraa-
vasti:
ETSS (European Thermal
Spraying Specialist)
10/2004
ETS (European Thermal Sprayer) 10/2004
Laser Welding Specialist 5/2001
Robot Welding Specialist 1/2002
Welding Reinforcing Bars
(Betoniterästen hitsaus)
1/2009
(esioikeudet)
7/2009
(täydet oikeudet)
Betoniterästen täydet oikeudet on tarkoitus
vahvistaa IAB:n B - ryhmän kokouksessa hei-
näkuussa 2009 Singaporessa.
IIW- ja EWF-koulutustilanne
koko maailmassa
On luonnollista, että IIW:n todistusten luku-
määrä on noussut EWF:n todistusten ja tut-
kintojen “kustannuksella”. Monet Euroopan
maat ovat päättäneet alkaa taas jakaa EWF:n
todistuksen IIW:n todistuksen rinnalla ja lisä-
tä siten todistusten määrää omassa maas-
saan. Suomessa Pätevöityskoulutuskomitea
(PKK) on myös pohtinut tätä asiaa, mutta
tullut siihen päätelmään, että emme enää
käytä ja jaa EWF:n todistuksia niissä koulu-
tusohjelmissa, jotka ovat IIW:n alaisia (IWE…
IW). Molempien samanaikainen käyttö saisi
varmasti hämmennystä aikaa ja kyselyjä sii-
tä, että olemmeko siir tyneet tai siir tymässä
taas takaisin EWF:n koulutusohjelmiin. PKK
on ottanut kannakseen, että tärkeintä ei ole
myönnettyjen todistusten absoluuttinen mää-
rä, vaan laadukkaan koulutuksen takaaminen
ja hyvien ammattilaisten kouluttaminen ja
pätevöinti teollisuuden tarpeisiin.
”Puhtaasti” eurooppalaisissa ohjelmissa
(ETSS, ETS) ja erikoiskursseissa (Laser, Ro-
botti, Betoniteräkset) myönnetään tietysti
EWF:n tutkinnot ja todistukset.
Koulutustilanne Suomessa
Viime vuonna Suomessa jaettiin yhteensä
389 IIW/EWF:n todistusta. Tämä on hiukan
enemmän kuin vuonna 2007 (358). Kuiten-
kin ollaan vielä melko kaukana huippuvuosis-
ta 2004 (636) ja 2005 (554). IW - tutkintoja
suoritettiin viime vuonna 214, joka on lähellä
vuotta 2007 (224). Varsinkin IW - tutkintojen
Taulukko 1
3
Welding Reinforcing Bars (Betoniterästen hitsaus)
1/2009 (esioikeudet)
7/2009 (täydet oikeudet)
Betoni rästen täydet oikeudet on tarkoitus vahvistaa IAB:n B - ryhmän koko ks ssa hei-
näkuussa 2009 Singapor ssa.
IIW - ja EWF - koulutustilanne koko maailmassa
Diplomas
Level
Cumulative
2006 MC+OMC
MC 2007 OMC 2007
Cumulative
2007
IWE
12.291
1.800
169
14260
IWT
3.350
471
4
3825
IWS
13.554
1.808
16
15378
IWP
1.501
272
0
1773
IWI-C/S/B
4.482
566
179
5227
IW
1.355
1.211
0
2566
TOTAL
36.533
6.128
368
43.029
MC + OMC 2007
Taulukko 1: IIW - tutkinnot 2006 ja 2007. MC on myönnetyt tutkinnot jäsenmaissa ja OMC
on IAB:n jäsenmaiden myöntämät tutkinnot IAB:n ulkopuolella.
IIW TOTAL CUMULATED DIPLOMAS AWARDED
3040
9887
14080
19183
24389
30557
36533
43029
2098
329
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
until
1998
until
1999
until
2000
until
2001
until
2002
until
2003
until
2004
until
2005
until
2006
Until
2007
Kuva 1: IIW - todistuksien kokonaismäärä 1998 - 2007
Total Amount of IIW Diplomas Awarded Per Year
1769
6847
4193
5103 5206 5.436
5952
6496
3000
4000
5000
6000
7000
8000
mber Diplomas
IIW-tutkinnot 2006 ja 2007. MC on myönnetyt tutkinnot jäsenmaissa ja OMC on IAB:n jä-
senmaiden myöntämät tutkinnot IAB: ulkopuolella.
3
Welding Reinforcing Bars (Betoniterästen hitsaus)
1/2009 (esioikeudet)
7/2009 (täydet oikeudet)
Betoniterästen täydet oikeudet on tarkoitus vahvistaa IAB:n B - ryhmän kokouksessa hei-
näkuussa 2009 Singaporessa.
IIW - ja EWF - koulutustilanne koko maailmassa
Diplomas
Level
Cumulative
2006 MC+OMC
MC 007 OMC 20 7
Cumulative
2007
IWE
12.291
1.800
169
14260
IWT
3.350
471
4
3825
IWS
13.554
1.808
16
15378
IWP
1.501
272
0
1773
IWI-C/S/B
4.482
566
179
5227
IW
1.355
1.211
0
2566
TO AL
36.533
6.128
368
43.029
M + OMC 2007
Taulukko 1: IIW - tutkinnot 2006 ja 2007. MC on myönnetyt tutkinnot jäsenmaissa ja OMC
on IAB:n jäsenmaiden myöntämät tutkinnot IAB:n ulkopuolella.
IIW TOTAL CUMULATED DIPLOMAS AWARDED
3040
9887
14080
19183
24389
30557
36533
43029
2098
329
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
until
1998
until
1999
until
2000
until
2001
until
2002
until
2003
until
2004
until
2005
until
2006
Until
2007
Kuva 1: IIW - todistuksien kokonaismäärä 1998 - 2007
Total Amount of IIW Diplomas Awarded Per Year
329
1769
942
6847
4193
5103 5206 5.436
5952
6496
0
100
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Years
Number Diplomas
Kuva 2: Vuosittaiset IIW - tutkinnot.
Kuv : II -todistuksien kokonaismäär 1998 - 20 7
3
l i i forci ar ( t it r t it
)
/
( i i
t)
/
(t
t i
t)
t it r t t
t i
t t r itus v i t I :n - r
i-
i
r
.
II - j
-
l t til
il
Diplom
l
l ti
C 0
2
Cumulative
I
.
.
14260
IWT
3.350
471
I
.
.8
IW
.
7
I I- / /
. 82
566
5227
IW
1.355
1. 11
0
2566
.
.1
. 2
l kko : IIW - tut i n t 200 j
.
ö netyt tut in t j e iss ja O
I : j
m i
n m tämät tutkinnot IAB:n ulkopuolella.
II
I
3040
3
329
0
400 0
til
til
til
til
til
til
til
til
til
til
I - t i t sie
ai m r
8 - 0
Total Amount of IIW Dipl
r Per
r
1769
942
3 2
. 6
5952
6
0
3
0
7000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
r
mb r i l
s
u 2: V itt i t II - t t inn t.
K va 2: Vuosittaiset IIW-tutkinnot.