Page 43 - SHY2012

Basic HTML Version

mur to-osankin ajansäästö yhdessä heftissä voi olla
merkittävä.”
Uusi MasterTig avaa tien
kohti suurempaa tuottavuutta
Mattila haluaa kuitenkin painottaa, että kaikessa
mullistavuudessaankin MicroTack on kuitenkin vain
yksi hyvä ominaisuus laitteen monien muiden hyvien
ominaisuuksien joukossa.
”On muistettava, että MasterTig MLS -tuoteperhe
edustaa kokonaisuudessaan AC TIG -hitsauslaitetek-
niikan ehdotonta huippua”, hän muistuttaa.
”Kempin uudet, kolmivaiheiset MasterTigit pysty-
vät tarjoamaan kaiken, mitä TIG-hitsaaja tar vitsee,
kuten riittävän hitsausvirran, tasa- ja vaihtovir tahit-
sauksen, pulssihitsaustoiminnot, Minilog-toiminnon,
kaukosäädön sekä paljon hyödyllisiä lisätoimintoja”,
Mattila luettelee.
Lisäominaisuuksista hän haluaa nostaa esiin Micro-
Tackin ohella myös MIX TIG -toiminnon. Se on alu-
miinimateriaaleille soveltuva hitsaustekniikka, jossa
yhdistetään sopivassa suhteessa vaihtovir taa (AC)
ja tasavir taa (DC). Tasavir ta takaa hyvän tunkeuman
hitsissä ja vaihtovir ta antaa hyvän puhdistusvaiku-
tuksen, mikä on tärkeätä alumiinin hitsauksessa.
Mattilan mukaan MIX TIG nopeuttaa hitsausta ja
mahdollistaa siistimmät hitsit. Kapean valokaaren
ansiosta sillä ulottuu vaivattomasti vaikeisiinkin
paikkoihin. Jopa eri paksuisten alumiinimateriaa-
lien hitsaaminen toisiinsa onnistuu tällä menetel-
mällä.
”Uudistusten ansiosta MasterTig MLS -laitteet mah-
dollistavat nyt entistäkin tuottavamman hitsauksen
ja soveltuvat erinomaisesti myös mekanisoituun
hitsaukseen”, Mattila kiteyttää.
TUOTEUUTUUKSIA
Katsele
AC/DC TIG
-koneita
uusin
silmin - me teim-
me niin!
ESAB tarjoaa nyt täydellisen valikoiman AC/DC TIG
-laitteita, kätevistä kannettavista hitsauskoneista
(Caddy™) edistyksellisiin teollisuushitsauskoneisiin
(Origo™) asti. Sovelluksesta riippumatta ne yhdistä-
vät ensiluokkaisen hitsaustuloksen, tasaisten hitsa-
usominaisuuksien ja äärimmäisen luotettavuuden
vaatimukset. Yhdessä ergonomisen muotoilun ja
selkeän säätöpaneelin kanssa nämä laitteet aset-
tavat uudet standardit hitsaajille. Samanaikaisesti
esitellään uusi valikoima käytännöllisiä varusteita
näihin uusiin koneisiin.
Uudet AC/DC TIG -laitteet
Uudet AC/DC TIG-laitteet:
- Caddy™ Tig 2200i AC/DC
- Origo™ Tig 3000i AC/DC
- Origo™ Tig 4300iw AC/DC
- Jalkasäädin T1 Foot CAN
- TXH™ 400w HD -poltin
- TXH™ r -poltin sisäänrakennetulla
kauko-ohjaimella
OY ESAB
Ruosilantie 18
00390 Helsinki
Yhteyshenkilö JUHA HURTTA
Puhelin (09) 547 7951
Faksi
(09) 547 7773
Sähköposti: juha.hurtta@esab.fi
Kemppi on julkistanut uudet kolmivaiheiset Mas-
terTig MLS™ 3000/3003 ACDC -hitsauslaitteet
TIG- ja puikkohitsaukseen. Uudet MasterTigit tar-
joavat hitsaajille todellisia herkuttelutoimintoja,
kuten MicroTack™ ja MIX TIG™.
Silloitushitsauksessa eli heftauksessa käytettävä
MicroTack-toiminto on nousemassa suurimmaksi
puheenaiheeksi Kempin lanseerattua uudet kolmi-
vaiheiset MasterTig MLS ACDC -hitsauslaitemallinsa
tammikuussa. Syystäkin, sillä tämän silloitusmene-
telmän mullistavuus on lyönyt ällikällä jopa laitteen
suunnittelijat.
”Kieltämättä MicroTack-toiminnosta tulleet runsaat
positiiviset kommentit ovat ilahduttaneet mieltä
kovasti. Nyt on selvästikin tullut hitsauslaitemark-
kinoille jotakin, mitä on kovasti odotettu”, toteaa
MasterTigin tuotekehitysprojektista vastaava
Tuomo
Mattila
Kempiltä.
”Uudet MasterTigit ovat olleet muutamilla asiak-
kaillamme koekäytössä jo jonkin aikaa, ja erittäin
myönteistä palautetta on tullut myös laitteen yleisis-
tä hitsausominaisuuksista”, hän täsmentää.
MicroTack muistuttaa pistehitsausta siinä, että se
antaa yhtäkkisen korkean vir tapulssin, joka sulattaa
materiaalit kiinni toisiinsa. Erityisen hyvin toiminto
soveltuu haastaviin silloituskohteisiin, joissa lii-
tettävät materiaalit ovat ohuita tai keskenään eri
paksuisia.
Uudet MasterTigit
tarjoavat herkkuja hitsaajalle
Uuden silloitusmenetelmän ylivoimaisuus perustuu
sen helppoon käytettävyyteen ja erittäin vähäiseen
lämmöntuontiin. Niiden ansiosta pistehitsit pysyvät
pieninä ja tasakokoisina eivätkä aiheuta hitsattavien
materiaalien muodonmuutoksia.
MicroTack helpottaa
hitsauksen mekanisointia
Uusien MasterTig-laitteiden tuotekehityksen aikana
Kemppi on tehnyt yhteistyötä imatralaisen Rämö
Oy:n kanssa. Siellä laitteiden ominaisuuksia on
tutkittu aidossa konepajaympäristössä ja toimintoja
on hiottu todellisia käyttötarpeita vastaaviksi.
Rämön konepajan levyhallituotannosta vastaavan
Tommi Äikään
mukaan MicroTack-silloitustoiminto
on parantanut hitsien laatua ja vähentänyt hitsaus-
virheitä etenkin mekanisoidussa hitsauksessa.
”Aikaisemmin silloitimme normaalilla TIG-menetel-
mällä, joka toimii ihan hyvin sekin. Nyt olemme kui-
tenkin siir tyneet osittain mekanisoituun hitsaukseen
pitkittäishitseissä, joten levytyön tarkkuusvaatimuk-
set ovat kiristyneet huomattavasti”, Äikää ker too.
Hänen mukaansa MicroTack täyttää hyvin kiristyneet
laatuvaatimukset. Menetelmä soveltuu mekanisoi-
tuun hitsaukseen loistavasti, koska MicroTackilla
tehtyjä silloituskohtia ei edes pysty havaitsemaan
valmiista lopputuotteesta. Myöskään liian isojen
siltahitsikupujen polttamia reikiä ei enää esiinny.
Äikää korostaa myös MicroTack-silloituksen nopeutta
ja sen myötä saatavia ajansäästöjä ja tuottavuuden
kasvua.
”Hitsaamme esimerkiksi paperikoneen poikkipalk-
keja, joiden pituus voi olla jopa 13 metriä. Tällöin
yhdessä palkissa on sulatettavaa nurkkaa yli 50
metriä ja heftejä noin 30 mm välein, joten heftien
kokonaismäärä on lähes 2000. Tällöin sekunnin
Kuvassa näkyy selvästi alhaisen lämmöntuonnin suo-
tuisa vaikutus. Oikeanpuoleisessa osassa on käytetty
MicroTack-silloitusta ja vasemmanpuoleisessa taval-
lista TIG-silloitusta.
MicroTack-silloituksella saadaan aikaan pienet ja tasakokoiset siltahitsit myös vaativissa
kohteissa, kuten kiinnitettäessä eri paksuisia kappaleita toisiinsa.