Page 34 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
32
IAB ja EWF pitivät jälleen kokouk-
sensa 14.–17.1.2008 Pariisissa
Institut de Souduren tiloissa, jossa
myös IIW:n sihteeristö sijaitsee. Suo-
mesta kokouksissa olivat mukana
IWE Carl-Gustaf Lindewald ja IWE
Esa Tikka.
IAB:hen kuuluu kaksi päär yhmää: A ja B.
Ryhmän A päätehtävänä on ylläpitää nykyi-
siä koulutusohjelmia, mm. IWE, IWT, IWS,
IWP, IWIP ja IW sekä kehittää uusia useita
jäsenmaita kiinnostavia koulutusohjelmia.
Uusimpana ohjelmana on tullut mukaan
IWSD eli International Welded Structures
Designer (Hitsatun rakenteen suunnitteli-
ja), joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu
suunnittelutehtävissä oleville henkilöille.
Tämän ohjelman rakentaminen aloitettiin
muutama vuosi sitten Suomen aloitteesta
ja ryhmän puheenjohtajana toimi silloin prof.
Gar y Marquis Lappeenrannan teknillises-
tä yliopistosta. Puheenjohtajuus jäi myös
Suomelle, nykyisenä puheenjohtaja toimii
allekirjoittanut. Lappeenrannan teknillinen
yliopisto on jo järjestänyt kaksi IWSD-ohjel-
man mukaista kurssia ja kolmas kurssi on
parasta aikaa käynnissä.
Ryhmä B päätehtävänä on luoda ja ylläpitää
ohjeistukset kansainväliselle hitsauskou-
lutukselle ja -pätevöinnille, käsitellä ja hy-
väksyä eri jäsenmaiden koulutusohjelmien
sisäänpääsyvaatimuksia ja siir tymäajan
järjestelyjä, hyväksyä koulutusohjelmien
käyttöönotto jäsenmaissa auditojien rapor-
toinnin ja suositusten perusteella, nimittää
IAB/EWF:n pää- ja apuauditoijat.
Suomi oli jälleen aktiivisesti mukana koko-
IAB:n ja EWF:n kokoukset
Pariisissa 14.–17.1.2008
International Authorisation Board
European Federation for Welding, Joining and Cutting
Esa Tikka
uksissa. Carl-Gustaf Lindwald rapor toi IW-
koulutusohjelman tilanteesta. Hän toimii
IW-työr yhmän puheenjohtajana.
Esa Tikka rapor toi IWSD-koulutusohjelman
tilanteesta. Ohjelma on niin uusi, että se
uudistamiseen ei ole vielä tarvetta. Rapor tti
käsitteli eri jäsenmaiden suunnitelmia oh-
jelman käyttöönoton aikataulusta. Suomen
lisäksi ohjelman tulevat ottamaan käyttöön
lähivuosina ainakin Ruotsi, Belgia, Kroatia,
Tsekin tasavalta, Slovakia, Espanja, Englan-
ti, Unkari, Puola ja Singapore.
Ryhmän B tärkeimpänä päätöksenä Suo-
men kannalta oli täysien koulutusoikeuksien
myöntäminen IWSD-koulutukseen ensimmäi-
senä maana maailmassa.
EWF piti omat kokouksensa torstaina 17.1.
2008. Kokous pidettiin yhdistettynä tekni-
sen komitean ja yleiskokouksena. Yleisko-
kouksen pääteemana oli miettiä EWF:n tule-
vaa strategiaa ja tavoitteita ja miten yhteen
sovittaa ne IIW/IAB:n vastaaviin.
Teknisen komitean kokouksessa käsiteltiin
mm. EWF:n alla olevia koulutusohjelmia,
Suomessahan ovat käytössä EWF:n termi-
sen ruiskutuksen ohjelmat: ETS ja ETSS
sekä laser- ja robottihitsaukseen liittyvät
erikoiskurssit.
Laserasiantuntijan ohjelmaa ollaan uudis-
tamassa. Esa Tikka toimii työr yhmän pu-
heenjohtajana.
Kuvat:
Esa Tikka ja Lars Johansson
Carl- Gustaf Lindewald rapor toi IW-koulutusohjelman tilanteesta.