Page 31 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
29
nin suorittivat IWE Carl-Gustaf Lindewald ja
IWE Esa Tikka, Vaasan auditoinnin suoritti
IWE Esa Tikka ja Porin auditoinnin suorit-
tivat IWE Timo Laitinen ja IWE Esa Tikka.
Oppilaitoksien edustajina toimivat kone- ja
metallialasta vastaavat henkilöt.
Auditoinnin aikana käytiin läpi oppilaitoksi-
en laatukäsikirja ja ohjeistus, suoritettiin
hitsaus- ja levytyötilojen katselmus sekä
seurattiin hitsaajan pätevyyskokeen suori-
tusta ja sen valvontaa.
Oppilaitoksissa havaittiin vielä poikkeamia,
mutta ne ovat korjattavissa lyhyen aikavälin
sisällä. Kun poikkeamat on korjattu ja niistä
on rapor toitu auditoijille, niin oppilaitoksia
voidaan esittää hyväksyttäviksi Pätevöitys-
koulutuskomitealle (PKK). Seuraava PKK:n
kokous pidetään 12.3.2008 Porissa, jossa
nyt auditoidut oppilaitokset ovat ehdolla hy-
väksytyiksi IW-koulutuksen järjestäjiksi.
PKK:n hyväksynnän jälkeen oppilaitokset
voivat ottaa käyttöön IW-koulutusohjelmat
ja anoa sitten aikanaan IW-koulutuksen
hyväksytysti suorittaneille oppilaille IW-
todistuksia.
Kevään aikana tullaan suorittamaan lukuisia
uusia auditointeja. Niistä ja muista hank-
keen edistymiseen liittyvistä toimenpiteistä
kerrotaan vuoden 2008 Hitsaustekniikka-
lehdissä.
Kuvat: Esa Tikka
Mur tokoe.
Pätevyyskokeen hitsaus. Hitsausta seuraamassa IWE Timo Laitinen (oi-
kealla) ja IWE Per tti Lepola.
Laatukäsikirjan ja ohjeiston läpikäynti. Vasemmalta IWE Per tti Lepola, toimialajohtaja Risto
Setälä, IWE Antti Pullinen ja IWE Timo Laitinen.