Page 24 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
22
Tapani Leppänen
Kiina, tuo valtava ja väkirikas valtio,
jonne länsiyritykset siirtävät tuotan-
toaan niin elektroniikka- kuin metalli-
teollisuudestakin. Näinhän ne lehdet
kirjoittaa. Paljon puhutaan kiinalai-
sesta laadusta, mutta mikä sitten
on oikea totuus?
Tässä ar tikkelissa aihetta lähestytään lyhy-
esti hitsattujen rakenteiden osalta. Toki on
muistettava, että tämä on vain marginaa-
linen otos kiinalaisista toimittajista mutta
elävää elämää kahdesta kar tokikoneen
toimitusprojektista sekä muutamasta pie-
nemmästä osatoimituksesta loppuasiakkail-
le Kiinaan.
Metso Paper
Technology Shanghai
Projektien paikallisosuuden toimittajana oli
Metso Paper Shanghain yksikkö, joka aloitti
Metso-kyltin alla syksyllä 2006. Tehtaalla on
oma valimo, suunnitteluosasto sekä esikäsit-
tely-, hitsaus-, koneistus- ja maalaamotilat.
Lattiapinta-ala on n. 43 000 m
2
ja työnteki-
jöitä tällä hetkellä n. 650.
Tehdas on osa Metso Paperin globaalia
tuotantoverkkoa. Siellä suunnitellaan sekä
valmistetaan paperi- ja kar tonkikoneiden ra-
kenneryhmiä ja komponentteja.
Kiinan markkinoiden ollessa tällä hetkel-
lä aktiiviset ja asiakkaiden halutessa yhä
suurempia paikallisvalmistusosuuksia
valmistuskapasiteetin tasaamiseksi osa
rakenteista alihankitaan paikallisilta toi-
mittajilta.
Laadunvalvontaryhmä
Metso Paperin korkeat laatuvaatimukset
visuaalisuudelle, hitsaukselle ja pintakäsit-
telyille vaativat etenkin alkuvaiheessa paljon
panostuksia länsimaisten resurssien muo-
dossa. Jotta asioille saataisiin jatkuvuutta,
Toimitusaika- ja
laatuvalvontaa Kiinassa
Pudong Shanghai.
Kar tonkikoneen viiraosan esikokoonpano MP Shanghain tehtaalla.