Page 17 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
[ www.shy-hitsaus.net ]
15
Yleistä
Metallien sulahitsauksen laatuvaatimuk-
set määritetään nyt standardisarjassa ISO
3834. Sarjan 1. osassa (ISO 3834-1) on
määritetty tarkoituksenmukaisen laatuta-
son valintaperusteet (2). Sarjan 2., 3. ja
4. osissa määritetään valittavissa olevien
laatutasojen vaatimukset (3, 4, 5), ja ISO
3834-5 -osassa asiakirjat, jotka tar vitaan
laatuvaatimusten osoittamiseen (5). Osa 5
on uusi vaatimus EN 729 sarjaan verrattuna,
sillä nyt on osoitettava, että ISO 3834-5
standardissa esitetyt asiakirjat on otettu
käyttöön (3).
Mikäli valmistaja ei noudata jotakin osan 5
asiakirjaa, vaan jotain vastaavaa, on valmis-
tajan osoitettava asiakirjojen tekninen yhden-
pitävyys (6). Miten yhdenpitävyys osoitetaan,
Kokemuksia hitsauksen
laadunvarmistuksesta
ISO 3834 -aikakaudella
Petri Toikka
ja milloin asiakirjat ovat teknisesti yhden-
pitäviä, voi aiheuttaa joissakin tilanteissa
erimielisyyksiä.
ISO 3834 on hyvin pitkälti tuotteeseen ja
sen tekemiseen kohdistuva standardi, mut-
ta usein virheitä tai poikkeamia esiintyy jo
huomattavasti ennen hitsausta aivan muissa
yrityksen toimintaprosesseissa. Tästä syystä
hitsaavan konepajan olisi hyvä käydä läpi,
ja kuvata myös muut tuotteen ja tekemisen
laatuun vaikuttavat prosessit, kuin mitä ISO
3834 edellyttää. Näin yrityksen johtamiseen
ja toimintaan saadaan tarpeellisia työkalu-
ja, mittareita ja tunnuslukuja, jolloin voidaan
puhua laadun varmistuksesta eikä pelkästä
laadun tarkastuksesta. Tähän on hyvänä
apuvälineenä ISO 3834–1, joka ottaa kan-
taa myös asioihin, jotka on syytä huomioida
täydennettäessä hitsauksen laadunhallinta-
osiota laatujärjestelmäksi (2).
Nykyisin varsin usein on tarvetta ottaa huo-
mioon myös ympäristö- sekä työterveys- ja
tur vallisuusseikat, joten voisi sanoa, että
aikaansa seuraavalla huippuosaajalla on käy-
tössä toimintajärjestelmä, jossa on pyritty
ottamaan huomioon kaikki mahdolliset asiat,
jotka voisivat ”mennä pieleen”.
Vaatimusten katselmus
ja tekninen katselmus
Sopimuskatselmus ja suunnittelukatselmus
on korvattu vaatimusten katselmuksella ja
teknisellä katselmuksella. Katselmusten
suorittaminen on dokumentoitava (2).
Katselmusmenettelyissä tulee varmistaa,
että tuotteelle on määritetty tarvittavat vaa-
timukset, hyväksymisrajat ja spesifikaatiot,
ja että tuote on järkevästi valmistettavissa
käytössä olevilla laitteilla, ohjeilla ja päte-
vyyksillä. Vaatimukset voivat tulla asiakkaal-
ta, tuotestandardeista, direktiiveistä, omista
ohjeistuksista ym. Tärkeintä on varmistua sii-
tä, että molemmat kaupanteon osapuolet tie-
tävät minkälainen tuote, ja mitkä dokumentit
kaupassa liikkuvat, ja mikä on aikataulu.
Katselmoitavia asioita määritettäessä ei tule
pelkästään kopioida standardin luetteloa tar-
kastettavista asioista, vaan tulee selvittää ja
kirjata omalle toiminnalle tärkeät asiat.
Alihankinta
Mikäli yrityksessä alihankintaa ostaa use-
ampi henkilö, alihankinnan suorittamistapa
ja varmistettavat asiat on syytä kuvata, jot-
ta toimintatapa olisi aina sama henkilöstä
riippumatta. Alihankkijoiden onnistuminen
toimituksissa olisi hyvä dokumentoida, jotta
seuraavien tilausten tekijöiden olisi helpompi
valita toimittajia, ja huomioida etukäteen ai-
kaisemmin havaittuja ongelmakohtia.
Yleensä tilaajat syyttävät aina alihankkijoi-
ta osaamattomuudesta, mutta varsin usein
alihankinta epäonnistuu siksi, että ostaja ei
toimita riittävää ja oikeaa tietoa tuotteen ja
tarvittavan dokumentaation vaatimuksista.
Usein tuotteen valmistuspiirustuksissa on
virheitä, jotka omassa verstaassa tiedetään
korjata, mutta alihankkija valmistaa tuotteet
piirustusten mukaisesti. Myös suhtautumi-
nen alihankkijan tekemään alihankintaan on
syytä ohjeistaa.
Hitsaus- ja
tarkastushenkilöstö
Henkilöille, jotka toimivat hitsaukseen liit-
tyvissä tehtävissä, on määritettävä toimen-
kuvat ja käskytyssuhteet (kuka on kenenkin
esimies). Toimenkuvissa on syytä varmistaa,
että kaikkiin tehtäväkuvauksiin on määritet-
ty tehtävän edellyttämät koulutus- ja päte-
vyysvaatimukset sekä vastuut, valtuudet ja
varahenkilöt (7).
Hitsaajat on pätevöitävä standardin SFS-EN
287-1 mukaisesti, ja hitsausoperaattorit
Hitsauksen laadunhallintastandardisar-
jan ISO 3834 suomenkielinen versio on
ollut voimassa noin puolitoista vuotta.
Siirtymäaika pitäisi olla nyt käytetty,
joten enää järjestelmissä ei tulisi olla
mainintaa EN 729. Luultavasti osa
järjestelmistä on kuitenkin vielä päivit-
tämättä, ja ainakin puheissa ”seiten-
kaksysi” pyörinee vielä pitkään.
Tässä artikkelissa käsitellään laadun-
hallintastandardeissa tapahtuneita
muutoksia sekä asioita, joissa asi-
akasyrityksissämme on ollut eniten
poikkeamia standardivaatimuksista,
ja jotka mielestäni vaativat yrityksiltä
erityistä tarkkaavaisuutta (1). Lisäk-
si osa kommenteista on ainoastaan
omia mielipiteitäni, joihin toivon pa-
lautetta.