Page 14 - SHY2012

Basic HTML Version

1/2008
12
liike-energiaa elastisesti, mikä nähtiin myös
koekissa törmäyskelkan kimpoamisena ta-
kaisin päin, kun taas O-ydin ohjaa energian
pintalevyjen plastiseen muodonmuutokseen,
kuva 8.
Yhteenveto ja johtopäätökset
Tehtyjen kokeiden perusteella voidaan todeta,
että kaikki valmistetut kennotyypit täyttivät
helposti niille asetetut kuormitusvaatimukset
sekä staattisessa että väsyttävässä kuormi-
tuksessa. Kuitenkin kennojen suunnitteluvai-
heessa lasketut siir tymäarvot olivat huomat-
tavasti suurempia kuin kokeissa mitatut, ts.
annetuilla suunnittelukriteereillä kennoissa
on edelleen varaa keventä-miseen.
Kun O- tai V
f
-ydinkennon aineenpaksuudet ja
kokonaispaksuus on määritelty, kennon tyy-
pillä, valmistusmenetelmällä tai materiaali(e)
n lujuuksilla ei ole juurikaan merkitystä kuor-
mankantokyvyn kannalta. Tämä johtuu siitä,
että käytännön rakenteelliset ominaisuudet
ovat ennen kaikkea jäykkyydestä eli geo-
metriasta riippuvaisia, ja em. tekijöiden ja
niihin kohdistuvien valintojen vaikutus näkyy
enemmän kennon myötämisessä ja äärilujuu-
dessa, jotka nousevat esiin vasta sellaisilla
taipumilla, joita ei voida käytännössä sallia
ainakaan henkilökuljetussovelluksissa. Tä-
män vuoksi kennojen tyypin ja rakenteellis-
ten yksityiskohtien valinnan tulee perustua
muihin seikkoihin, kuten painon optimointiin,
valmistusnäkökohtiin tai ulkonäkökysymyk-
siin, tai näiden yhdistelmiin.
Staattisissa pituussuuntaisissa puristus-
kokeissa kennot lommahtavat globaalisti,
kun taas törmäyskokeissa paikallinen lom-
mahtaminen keskittyy kennon päihin jättäen
keskiosan lähes ennalleen. Tämä jättää tör-
mäystilanteessa rakenteeseen myös suurim-
man selviytymistilan. Poikittaisissa kokeissa
muodonuutokset olivat huomattavasti suu-
remmat ja jakaantuivat laajemmalle alueelle
sekä puristus- että törmäyskokeissa, johtuu
kennon ytimen rakenteesta ja sen sijoittumi-
sesta pituussuuntaan kennon sisällä.
Lähteet
1. Gales, A.; Sirén, M.; Säynäjäkangas, J.;
Akdut, N.; van Hoecke, D.; Sanchez, R. De-
velopment of lightweight trains and metro
cars by using ultra high strength stainless
steels. 2007. Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
266 s.
Technical steel research series EUR 22837.
ISBN 92-79-05526-3
Mika Sirén
VTT
Jukka Säynäjäkangas
Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas
Kuva 7. O-ydinkenno pitkittäisen törmäys-
kokeen jälkeen.
Kuva 8. O- jaV
f
-ydinkennot poikittaisen törmäyskokeen jälkeen.
����������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������