Page 40 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
38
– Perinteisten terästen rinnalle nousevat
komposiitit. Materiaaliyhdistelmät vaativat
testausta, ja se puolestaan erikoislaitteita
ja erikoisosaamista.
– Seuraamme tätä kehitystä erittäin tarkasti,
mutta toistaiseksi emme ole investoineet
tarvittaviin laitteisiin.
Materiaalit
kehittyneet
Olavi Ahlstedt näkee materiaalien kehittymi-
sen testaustoiminnan suurimpana muutok-
sena kuluneina vuosikymmeninä.
– Suomi on keskittynyt pääasiassa korkean
teknologian tuotteisiin, ja sen vuoksi käyte-
tään entistä vaativampia materiaaleja. Se
puolestaan lisää testausten tarvetta ja nii-
den laajuutta.
Hitsaavan teollisuuden testausten tarvetta
on laajentanut vuosituhannen alussa voi-
maan tullut PED-painelaitedirektiivi ja sii-
hen liittyvät tuotestandardit. Uusi direktiivi
lisäsi testauksia selkeästi kahden vuoden
ajan voimaantulosta, Metlabin työmäärää
se kasvatti noin 20 prosenttia. Testausten
kasvu on tasaantunut, mutta jatkuu yhä, sillä
esimerkiksi uusien yritysten on teetettävä
määrätyt testaukset.
Kohonneina työmäärinä näkyvät myös suuret
investoinnit. Olavi Ahlstedt toteaa Olkiluodon
ydinvoimalan rakentamisen kuitenkin työllis-
täneen odotettua vähemmän:
– Olkiluodosta odotettiin toteutunutta huo-
mattavasti enemmän töitä suomalaisille
yrityksille. Sen sijaan telakka- ja offshorete-
ollisuuden täydet tilauskirjat näkyvät myös
meillä.
Yhteinen toiminta-
kulttuuri takaa tuloksen
– Kilpailu testausalalla on lisääntynyt, mutta
mielestäni pärjäämme siinä hyvin. Metlabin
valtti on joustavuus. Asiakaspalvelussa em-
me aina tunne kelloa tai almanakkaa, pohtii
Olavi Ahlstedt. Hän ker too, että kuluneen
vuoden aikana Metlab on panostanut erityi-
sesti samanhenkisen toimintakulttuurin luo-
miseen myös käyttämissään alihankintayri-
tyksissä. Koko ketjun on toimittava yhteisen
päämäärän hyväksi ilman katkoksia.
Yrityksessä on alusta alkaen ymmärretty
myös toiminnan pätevyyden ja laadun takaa-
van akkreditoinnin merkitys. Olavi Ahlstedt
ker too sen hankkimisen olleen pieneltä yri-
tykseltä ”melkoinen voimanponnistus”, joka
vaati sekä työtä että rahaa. Akkreditoinnin
jatkuva ylläpitäminenkin luo omat paineensa,
mutta kannattaa.
Olavi Ahlstedt mainitsee Metlabin tunnetuim-
pina referensseinä yhteistyön CERNin ydintut-
kimuslaitoksen hiukkaskiihdytinprojektissa
ja Hornet-koneisiin liittyvän materiaalitesta-
uksen. Näihin mukaan pääsyyn ei olisi ollut
mahdollisuuksia ilman akkreditointia.
Vähemmän tunnettuna, mutta sitäkin erikoi-
sempana, Olavi Ahlsted mainitsee lentokent-
tien kiitoratojen päissä käytettävien liinojen
vetolujuuden testauksen
– Jos sotilaskoneen laskeutuessa jokin me-
nee pieleen, kone törmää tällaiseen liina-
verkkoon, ja näin vältetään pahimmat mah-
dolliset seuraukset.
Huippu saavutetaan
syntymäpäivänä
Olavi Ahlstedt juhlii 60 ikävuottaan hiihtä-
mällä Kilpisjär veltä Suomen korkeimmalle
tunturille Haltille, jonka huippu on tarkoitus
saavuttaa juuri syntymäpäivänä 8.5.
– 50-vuotispäivää juhlin yhdessä 250 vieraan
kanssa. Olisi ollut vaikea saavuttaa samaa
tunnelmaa uudelleen. Nyt juhlimme Haltin
laella vaimoni kanssa kahdestaan.
Sukulaisten ja ystävien ei tar vitse pohtia
miehelle lahjaa, sillä myhäillen hän toteaa
ostaneensa itse itselleen lahjaksi metsän-
parannukseen liittyvän laitteen.
Vuonna 2006 Metlabissa saatiin päätökseen
sukupolvenvaihdos. Olavi Ahlstedtin pojat
Åke ja Jouni jatkavat perheyritystä.
– Pojat olivat Metlabissa työssä jo koulu- ja
opiskeluaikoinaan loma-aikoina ja toisinaan
viikonloppuisinkin. Innostus syntyi käytännön
työssä. He näkivät yrittäjyyden kaikki puolet
ja sen, että isäukko nauttii olostaan.
– Tottakai tuntuu hyvältä, että ”omaa luo-
musta” jatkavat omat pojat, tiivistää Olavi
Ahlstedt.
Teksti ja kuvat:
Pirjo Pöllänen
Veljekset Jouni ja Åke Ahlstedt tutustuivat yrittäjyyteen jo nuoresta alkaen. Innostus Metla-
bin jatkamiseen syntyi käytännön töissä.