Page 39 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
37
Metlab Oy:n perustaja ja hallituksen
puheenjohtaja Olavi Ahlstedt on va-
kuuttunut, että hitsaava teollisuus
voi hyvin Suomessa myös tulevai-
suudessa. ”Hitsaus tulee ehkä jopa
korvaamaanmuita liittämismuotoja”,
hän ennakoi.
Hitsaavan teollisuuden tarve erilaisiin tes-
tauksiin kulkee käsi kädessä kehittyvien
hitsausmenetelmien, uusien laitteiden, lisä-
aineiden ja materiaalien sekä säädettävien
normien kanssa. Olavi Ahlstedt arvioi myös
rakennusteollisuuden testaustarpeiden li-
sääntyvän merkittävästi.
– Komposiitit nousevat yhä enemmän perin-
teisten terästen rinnalle. Materiaaliyhdistel-
mät tulevat vaatimaan omaa erikoisosaa-
mistaan.
Metlab Oy:n asiakkaista yli puolet on hitsaa-
van teollisuuden yrityksiä, joille tehdään tuo-
tanto- ja menetelmäkokeita sekä hitsaajien
pätevyystestauksia.
– Hitsausmenetelmät kehittyvät jatkuvasti.
Uusien, entistä tehokkaampien hitsauslait-
teistojen kehittäminen tulee jatkumaan, ja
lisäksi säädetään yhä uusia normeja, Olavi
Ahlstedt toteaa testaustarpeiden perustaksi.
Menetelmäkokeiden osuus on tarvittavista
palveluista suurin.
– Menetelmäkokeita tarvitaan aina, kun ote-
taan käyttöön uusia materiaaleja ja lisäainei-
ta, hän toteaa.
– Asiakkaalle tietysti toivoo aina parasta
mahdollista testitulosta, mutta valitettavas-
ti huonojakin tuloksia tulee jonkin verran,
Olavi Ahlstedt arvioi, että uusintakokeeseen
päädytään muutamassa prosentissa testa-
uksista. Kyseessä on pääsääntöisesti testin
jonkin osa-alueen ei-toivottu tulos.
Olavi Ahlstedt katsoo näköala-
paikalta hitsaavaan teollisuuteen
Pirjo Pöllänen
– Uusintoja tarvitaan eniten vaikeilla materi-
aaleilla ja uusilla laitetyypeillä tehtävissä ko-
keissa. Heikon testituloksen jälkeen asiakas
pohtii, mitä muutoksia hitsausparametreihin
tarvitaan, ja testaus uusitaan.
Toisen puoliskon Metlabin asiakkaista muo-
dostavat konepajat, valimot, takomot ja te-
rästukkurit.
– Asiakasmäärämme on erittäin suuri, mi-
kä on etu. Emme ole yhden tai muutaman
suuren asiakkaan varassa ja siten haavoit-
tuvia. Suurimman asiakkaan osuus liikevaih-
dosta on vain 5-6 prosenttia, laskee Olavi
Ahlstedt.
Komposiitit tulevaisuuden
materiaaleja
Olavi Ahlstedt on tehnyt työtä näköalapaikal-
la sekä testaustoimintaan että hitsaavaan
teollisuuteen ensin suur ten yritysten työn-
tekijänä ja vuodesta 1992 yrittäjänä. Hän
uskoo, että tulevaisuudessa rakennusteol-
lisuuden hitsaukselle asettamat vaatimuk-
set kasvavat. Onnettomuudet, esimerkiksi
talojen kerrosten romahtamiset, tiukentavat
vaatimuksia entisistä.
– Rakennusteollisuus käyttää entistä enem-
män terästä. Normit ja standardit kiristyvät, ja
sitä kautta vaaditaan enemmän testauksia.
Akkreditoinnin jatkuva ylläpitäminen luo omat paineensa, mutta vastapainona on sen luo-
ma maine, korostaa Olavi Ahlstedt.