Page 38 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
36
Akkreditointi ja laajat hyväksynnät ovat riippu-
mattomalle laboratoriolle toiminnan edellytys
ja ikään kuin käyntikor tti, millä voidaan osoit-
taa laboratorion olevan vakavasti otettava
toimija alallaan.
Rikkova testaus tuotteiden
valmistusketjussa
Rikkovan testauksen avulla testataan koe-
kappaleen tai tuotteen mekaanisia ominai-
suuksia tuotteen valmistuksen eri vaiheis-
sa sen varmistamiseksi, että lopputuote
toimisi virheettömästi ja olisi tur vallinen
käyttää. Testauksessa käytetään tuotteen
mitoista riippuen joko valmista tuotetta tai
raaka-aineesta tai tuotteesta irroitettua näy-
tekappaletta. Testauslaajuus määritellään
tapauskohtaisesti kyseiselle tuotteelle so-
vellettavassa lainsäädännössä, standardeis-
sa, tilauserittelyissä tai mahdollisesti näitä
kaikkia yhdessä soveltaen.
Hitsaava teollisuus
Hitsaavan metalliteollisuuden toimintaan ja
hitsaustyöhön liittyy monia standardeja, joilla
on vaikutusta myös aineenkoetuksen tarpee-
seen ja suoritukseen. Näitä standardeja ovat
mm. hitsaajien pätevyyskoe-, hitsausohjeiden
laatimismenettely- ja hitsausmenetelmäkoe-
standardit sekä esim. laivaluokituslaitosten
säännöt. Näissä standardeissa määritellään
sekä kokeissa käytettävien koekappaleiden
mitat että testauslaajuus ja –menetelmät.
Hitsaavasta teollisuudesta merkittävän osan
muodostavassa painelaitevalmistuksessa
painelaitedirektiivi ”PED” ja siihen liittyvät
tuotestandardit ovat muodostuneet tärkeäksi
kokonaisuudeksi aineenkoetuksen testaus-
laajuutta määritettäessä.
Joissain tapauksissa käytetään tuotteen
valmistuksen yhteydessä hitsattua erillistä
koekappaletta, tavallisimmin jonkin pääsau-
man jatkeeksi asetettuja paloja tai hitsatusta
rakenteesta irrotettua koekappaletta. Tuot-
teiden hitsausliitosten ominaisuuksien val-
vonta ja seuranta tuotantokokein muodostaa
oleellisen osan painelaitedirektiivin ja siihen
liittyvien tuotestadardien mukaisesti suorite-
tusta laitevalmistuksesta.
Muuta
Laivaluokituksen yhteydessä suoritettavat
materiaalitestaukset. Laivaluokituslaitokset
edellyttävät luokittamiensa laivojen ja offsho-
re laitteiden rakenteissa ja komponenteissa
käytettävien materiaalien testausta ja val-
mistuksen sekä testauksen valvontaa omien
sääntöjensä mukaisesti.
Vaurioselvitykset. Vaurioselvitystapauksissa
vaurioitunut tuote testataan ja tarkastetaan
vaurioon johtaneiden syiden selvittämiseksi.
Tarkastelussa nojaudutaan tuotteen valmis-
tuksen yhteydessä käytettyihin suunnitel-
miin, standardeihin ja erittelyihin ja verrataan
tuloksia näihin vaatimuksiin.
Testaustekniset asiantuntijapalvelut. Testa-
ukseen liittyvissä kysymyksissä METLAB Oy
toimii usein myös teollisuutta palvelevana
asiantuntijana, joka selvittää tar vittaessa
viranomaisten tai tarkastuslaitosten kanssa
ennakolta mahdolliset tulkinnanvaraiset yk-
sityiskohdat ja erityisvaatimukset.
Olavi Ahlstedt
METLAB OY
Tampere
Hit austekniikka
02/2007
1/2 -sivu, (183 x 131)
Innova Lasepro
Teknologian kehittämishankkeiden
palveluksessa!