Page 37 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
35
METLAB Oy on vuonna 1992 perus-
tettu Tampereella toimiva yksityinen,
valmistajista ja materiaalintoimitta-
jista riippumaton akkreditoitu tes-
tauslaboratorio, joka palvelee ympäri
Suomen sijoittunutta asiakaskun-
taansa joustavasti ja asiakkaiden
tarpeet huomioiden. METLAB Oy:ssä
työskentelee nykyisin keskimäärin 8
henkilöä ja yrityksen liikevaihto on
yli 1 M
/vuosi. Yrityksen palvelutar-
jonta kattaa aineenkoetuksen lisäksi
hitsauksen menetelmä-, pätevyys- ja
tuotantokokeiden testaukset, vaurio-
selvitykset sekä materiaalitekniset
asiantuntijapalvelut.
Ainettarikkova testaustoiminta Pirkanmaalla
kehittyi ja kasvoi monialaisten konepajayri-
tysten Tampellan ja Lokomon omista tar-
peista lähtien. Molempien metallitehtaiden
laboratoriot toimivat ensisijaisesti tehtaiden
omien valimoiden laboratorioina. Omien vali-
moiden tarpeiden lisäksi molemmat laborato-
riot tarjosivat testauspalveluja Pirkanmaalla
ja muuallakin Suomessa toimiville yrityksille,
jotka tottuivat käyttämään näitä laboratorioi-
ta ainettarikkovan testauksen tarpeisiinsa.
1990-luvulle tultaessa tässä testaustoi-
minnassa tapahtui merkittäviä muutoksia.
Tampellan laboratorion toiminta päättyi 1992
yhtiön lopetettua valimotoimintansa Tampe-
reella ja yrityksen toiminnan hajautuessa
useiksi eri yhtiöiksi. Samoihin aikoihin Lo-
komon terästehtaan laboratorion toiminta
keskitettiin palvelemaan oman tehtaan tar-
peita ja ulkopuolisten asiakkaiden palvelua
vähennettiin.
Tilanteen muuttuessa Pirkanmaalla toimivis-
sa yrityksissä tiedostettiin tarve paikallisista
rikkovan testauksen laboratoriopalveluista.
Useita ulkopuolisia asiakkaita palveleva ai-
neenkoetuslaboratoriotoiminta ei kuitenkaan
soveltunut paikallisten suur ten yritysten toi-
mintaan.
Näistä lähtökohdista Tampereelle perustettiin
aineenkoetuslaboratorio, METLAB Oy vuonna
1992, joka toimii yksityisenä, valmistajista
ja materiaalintoimittajista riippumattomana
laboratoriona. Yrityksen perustajilla Pekka
Mäkisellä ja Olavi Ahlstedtilla oli pitkä ko-
kemus aineenkoetuslaboratoriotoiminnasta.
Vuoden 2006 aikana METLAB Oy:ssä vietiin
loppuun vuonna 2003 aloitettu sukupolven-
vaihdos.
METLAB Oy:n asiakkaisiin kuuluu kaikenko-
koisia yrityksiä yhden miehen yrityksistä kan-
sainvälisiin monialakonserneihin koko Suo-
mesta. METLAB Oy:n asiakaskunta koostuu
pääosin hitsaavasta metalliteollisuudesta,
konepajoista, materiaalinvalmistajista sekä
metallisten raaka-aineiden ja puolivalmistei-
den tukkukauppiaista. Kotimaisten asiakkai-
den lisäksi METALB Oy:n palveluita käytetään
myös kansainvälisesti suorien toimeksian-
tojen muodossa. Esim. yhteiseurooppalai-
seen CERN ydintutkimuslaitokseen tehdään
säännöllisesti testausta rakenneaineiden ja
hitsausliitosten testauksissa sekä Suomesta
toimitettavien komponenttien lujuus- ja me-
tallurgisten ominaisuuksien määrityksissä.
Testauslaboratorion
akkreditointi ja hyväksynnät
Testauslaboratorion uskottava sekä asiakas-
kunnan laajasti hyväksymä toiminta perustuu
toiminnan pätevyyden ja korkean laadun li-
säksi pitkälti viranomaisten tai tarkastus- ja
luokituslaitosten suorittamaan laboratorion
pätevyyden arviointiin, laboratorion hyväksyn-
töihin tai laboratorion tunnustamisiin. Labo-
ratorion pätevyyden osoittamiseen voidaan
käyttää akkreditointia, mikä on menettely,
missä ulkopuolinen, viranomaisena tai viran-
omaisten valtuuttamana toimiva arviointielin
arvioi laboratorion pätevyyden. Testauslabo-
ratorioiden akkreditointitoimintaa Suomessa
hoitaa Mittatekniikan keskuksen FINAS ak-
kreditointipalvelu.
Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden akkredi-
tointi perustuu kansainväliseen standardiin
SFS-EN ISO/IEC 17025 : 2005. FINAS arvioi
laboratorion toiminnan tähän standardiin pe-
rustuen käyttäen arvioinnissa omaa henkilö-
kuntaansa ja arvioitavan laboratorion erityis-
alaan perehtyneitä teknisiä arvioijia. SFS-EN
ISO/IEC 17025 : 2005 standardin mukaan
akkreditoidun ja päteväksi todetun laborato-
rion laatujärjestelmä täyttää yleiskäyttöisen
ISO9000 laatujärjestelmästandardin kes-
keiset vaatimukset. Akkreditoidun testaus-
laboratorion antamat testausselosteet tun-
nustetaan kansainvälisesti, joten testausten
teettäminen akkreditoidussa laboratoriossa
helpottaa asiakasyritysten ulkomaankauppaa
ja vähentää uusintatestauksen tarvetta.
METLAB Oy hankki FINAS akkreditoinnin toi-
minnalleen Suomessa vuoden 1994 lopulla
ensimmäisten testauslaboratorioiden jou-
kossa. Akkreditointia on siitä lähtien pidetty
katkeamattomasti yllä. METLAB Oy:n akkredi-
toinnin piirissä oleva toiminta kattaa metallis-
ten materiaalien rikkovaan aineenkoetuksen
lisäksi spektrometrianalysoinnin. Akkreditoi-
tujen testauspalvelujen lisäksi Metlab Oy:n
palvelutarjontaan kuuluvat myös mikro- ja
makrorakennetutkimukset, korroosiokokeet
sekä vaurioselvitykset.
FINAS-akkreditoinnin lisäksi METLAB Oy:llä
on hyväksyntä tai tunnustus toiminnalleen
seuraavilta tahoilta :
- Säteilyturvakeskus (STUK)
- TÜV Nord – vientituotteet Saksaan ja muihin
maihin, esim. paineastiat
- Suomessa toimivat laivaluokituslaitokset :
ABS (USA), BV (Ranska), DNV (Norja), GL
(Saksa), LRS (Iso-Britannia), RS (Venäjä),
NK (Japani), RINA (Italia)
- Lentokoneteollisuus, Patria, BOEING Com-
pany
METLAB OY
– Ainetta rikkovan testauksen
osaamista Pirkanmaalla
Olavi Ahlstedt