Page 36 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
34
sallivat. Alilujalla lisäaineella saavutetaan
sitkeä ja muodonmuutoskykyinen hitsi, jo-
ka kestää hyvin hitsausjännityksiä ja isku-
maista kuormitusta. Lisäksi hitsin muoto
saadaan tällöin paremmaksi, jolloin myös
väsymiskestävyys paranee.
QC terästen mikrorakenne on ainutlaatui-
nen. Niiden faasirakenne on pääsääntöi-
sesti bainiittis-mar tensiittinen ja raekoko
erittäin pieni, keskimäärin noin 1 µm. Tällä
perusteella teräs voidaan luokitella joko
DP- (Dual Phase) tai ultrahienoraeteräk-
seksi. Toisaalta erityyppisiä bainittifaaseja
on mitattu useita, joten metallurgisesti on
selkeintä puhua CP (Complex Phase) teräk-
sestä, kuva 2.
Kuva 2. Ruukin QC teräksen mikrorakenne.
Jukka Kömi
Rautaruukki Oyj
Raahe