Page 35 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
33
Jukka Kömi
Ruukin tavoitteena on erikoistua
muuttumalla luotettavasta terästoi-
mittajasta halutuimmaksi metalliin
pohjautuvien ratkaisujen toimitta-
jaksi valituille asiakassegmenteille
vuoteen 2010 mennessä. Ratkaisut
ovat moduuleja, jotka kootaan omis-
ta ja yhteistyöverkoston tuotteista,
komponenteista ja järjestelmistä
ja joihin liittyy usein myös palve-
luelementti.
Ratkaisutoiminta on organisoitu kolmeen
asiakasdivisioonaan Ruukki Metals:iin,
Ruukki Engineering:iin ja Ruukki Construc-
tion:iin, jotka kehittävät ratkaisuja valituille
asiakassegmenteille. Ratkaisujen ytimen
muodostaa vahva teräsosaaminen ja sen
tarjoamien mahdollisuuksien täysimää-
räinen hyödyntäminen. Ruukin erikois-
tuotestrategian tavoitteina on paremman
kannattavuuden omaavan tuotevalikoiman
kehittäminen, korkeamman markkinaosuu-
den saavuttaminen valikoiduissa tuotteissa
etenkin vientimarkkinoilla ja erottautuminen
kilpailijoista.
Uusien kuumavalssattujen terästen kehitys
perustuu tästä syystä erittäin lujiin, raken-
neteräksiin (Optim 700 - 1100QC) sekä
kulutusta kestäviin teräslajeihin (Raex 400
- 500). Näiden terästen toimituskyvyn ja -
määrän kasvattamiseksi on investoitu mer-
kittävästi, mm.: kuumanauhavalssaamon
automaatiojärjestelmän modernisointi on
valmistumassa, uusi kuumanauhakelain on
otettu käyttöön, kvar ttolevyjen jäähdytyslait-
teistoa on tehostettu, päästöuuni rakennet-
tu ja uusi suorakarkaisulaitteisto valmistuu
syksyllä 2007.
Ruukin ultralujat teräkset
Ultralujat teräkset Optim 900 - 1100QC
ovat olleet Ruukin kuumanauhatuotteina
vuodesta 2002 ja vastaavat kvar ttotuotteet
on tarkoitus lanseerata uuden suorakarkai-
sulaitteistoinvestoinnin jälkeen. Optim QC
-teräkset ovat rakenneteräksiä, joiden mini-
mi myötölujuus on 900, 960 tai 1100 MPa,
kun taas Raex teräkset ovat kulutusteräksiä
ja niiden numerotunnus Raex 400, 450 ja
500 ilmaisee keskimääräisen Brinell -kovuu-
den ja siten kulutuskestävyyden.
Teräksille ei löydy suoraa vastaavuutta muis-
ta rakenneteräksistä tai standardeista. Nii-
den mekaaniset ominaisuudet ovat poikke-
uksellisen hyvät. Esimerkiksi iskusitkeyden
takuuar vo, mitattuna Charpy V kokeella - 40
°C, on 50 Joulea. Toisaalta iskusitkeys säi-
lyy yhtä hyvänä tyypillisesti -100 °C saakka.
Lisäksi on huomattava, että näiden terästen
pinnanlaatu on perinteisesti karkaistuja te-
räksiä parempi ja mittatoleranssit osittain
ylittävät EN 10051 vaatimukset.
QC-terästen muovattavuus on lujuuteensa
nähden hyvä. Niitä pystyy kylmämuovaamaan
kaikissa särmäyssuunnissa ja taivutussär-
män sijoittaminen on levyn valssaussuun-
nasta riippumaton. Muovattavuuden täysmit-
tainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin
tuotteen valmistajalta hyvää konepajatekniik-
kaa, mikä tarkoittaa mm. hyviä työkaluja ja
onnistunutta voitelua. Tuotteen kylmämuova-
us on kaikesta huolimatta vaativaa.
Teräksiä on helppo hitsata kaikilla tavan-
omaisilla hitsausmenetelmillä, kun nouda-
tetaan lujien terästen yleisiä hitsausohjeita
mukaan lukien hitsausaineiden käyttö, kui-
vatus ja säilytys. Esilämmitystä ei tar vita,
koska terästen CEV-arvot ovat kohtuullisia.
On kuitenkin muistettava, että hitsattavien
railopintojen on oltava kuivat ja puhtaat, jottei
vetyä pääse kulkeutumaan hitsausliitokseen.
Suurilla lämmöntuonneilla ja/tai pienillä ai-
neenpaksuuksilla hitsausliitokseen muodos-
tuu kapea, perusainetta selvästi pehmeämpi
vyöhyke, kuva 1. Tämä on otettava huomioon
rakennetta ja hitsausliitosta suunniteltaes-
sa. Tästä on luonnollisena seurauksena,
että hitsausliitosten sijoittamista rakenteen
rasitetumpin kohtiin on vältettävä.
Liitoksen ominaisuudet on pääsääntöisesti
oltava lähellä perusaineen ominaisuuksia.
Tämän saavuttamiseksi on käytettävä lujia
hitsausaineita, joiden standardin mukai-
nen lujuusluokka on vähintään 89. Terästä
pehmeämpää lisäainetta voidaan käyttää,
mikäli hitsausliitosten sijoittelu ja/tai hit-
sin a-mitan lisääminen sen laskennallisesti
Kuumavalssatut
ultralujat rakenneteräkset
Kuva 1. Optim QC -terästen hitsin muutosvyöhykkeen kovuus ja mikrorakenne.
Etäisyys hitsin keskilinjalta