Page 30 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
28
Parkanon yksikön yhteydessä toimii Parkanon
Tehdaspalvelu Oy, joka tuottaa koneistuksen
ja muiden tuotantovälineiden modernisoin-
tipalveluja.
Hollming Works Oy, Loviisa
Loviisan yksikkö on asiantuntija levy- ja hitsa-
ustyössä sekä kokoonpanossa ja asennuk-
sessa. Merikuljetusten kannalta Loviisalla on
huomattava etu tuotantohallin välittömässä
läheisyydessä sijaitsevasta satamasta ja
omasta laiturista. Myös suoraan tuotantoti-
loihin kulkeva rautatie sekä suur ten kappa-
leiden nosto- ja käsittelykyky ovat Loviisan
vahvuuksia.
Yksikkö on erikoistunut vaativiin isoihin ko-
koonpanoihin. Kuluvan vuoden aikana yksi-
kössä on investoitu voimakkaasti suur ten
kokoonpanotuotteiden käsittelytehokkuuden
parantamiseen. Laaduntarkkailussa yksikkö
kiinnittää erityistä huomiota marine-, ydinvoi-
ma-, tuulivoima- ja metsäteollisuuden erikois-
vaatimuksiin.
Tavoitteiden asettaminen
kehitystyön lähtökohta
Hitsaavan konepajateollisuuden alalla tiu-
kentunut kilpailu on nostanut voimakkaasti
esille hitsauksen ja siihen liittyvien toimin-
tojen kehitystarpeita. Perinteisesti hyvinkin
konservatiivinen ala on tavallaan pakotettu
miettimään uusia toimintatapoja ja menetel-
miä sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia
tuottavuuden parantamiseksi.
Kehitystarvetta ja -toimintaperiaatteita arvioi-
taessa on kyettävä ajattelemaan pitkäjäntei-
sesti asettamalla selkeitä tavoitteita, joista
ehkä tärkeimpiä ovat
A) Teknilliset tavoitteet
a. Menetelmäkehitys
b. Laitekehitys
c. Erikoisosaamistason nostaminen
B) Lyhyen aikavälin liiketoiminnalliset
tavoitteet
d. Tuottavuuden parantuminen lyhyellä
aikavälillä
e. Kehitystoimintojen ja investointien lyhy-
ehköt takaisinmaksuajat
C) Pitkän aikavälin liiketoiminnalliset
tavoitteet
b. Tuottavuuden selkeä parantuminen pit-
källä aikavälillä
c. Mahdollisuudet laajempiinkin kehitystoi-
mintoihin ja investointeihin
Kaiken kehitystyön tavoitteena on kuitenkin
koko valmistuksen kustannustehokkuuden
ja sitä kautta kilpailukyvyn parantaminen.
Hollming Works Oy:ssä toimenpiteet jatkuvan
kehittämisen takaamiseksi on aloitettu jo
useita vuosia sitten ja tulokset alkavat näkyä
Kuva 2. Tutustuminen Hettiger-Stelliten hitsauslisäainevalmistukseen ja PTA-laitteisiin. Mik-
ko Harju toinen vasemmalta ja ar tikkelin kirjoittaja oikealla (Koblenz, Saksa).
Kuva 3. TIG-hitsauksen valokaaren spektrinmittaus eri suojakaasuilla ja perusaineilla. Mitta-
us suoritettiin Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen toimesta.