Page 29 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
27
Hollming Works on Hollming Oy:n omistukses-
sa oleva neljän konepajan muodostama ko-
konaisuus, jonka tavoitteena on palvella asi-
akkaita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Konepajaryhmä on erityisesti keskiraskaan
konepajateollisuuden osaaja. Asiakkaita on
useilla eri sektoreilla, tärkeimpiä alueita ovat
mm. metsä-, meri-, energia- ja mineraalite-
ollisuus. Hollming Worksin keskushallinto
sijaitsee Porin yksikön yhteydessä.
Hollming Works panostaa laadun ja toiminnan
tuloksellisuuden lisäksi myös ympäristö- ja
työturvallisuusnäkökulmien huomioimiseen
prosessien kaikissa vaiheissa.
• Laatujärjestelmämme on ser tifioitu star-
dardien SFS-EN ISO 9001 ja ISO 3834-2
vaatimusten mukaisesti
• Valmistamme painelaitteita mm. euroop-
palaisten (PED) ja amerikkalaisten (ASME
U Stamp) ja kiinalaisten määräysten mu-
kaisesti
• Toimimme ser tifioidun SFS-EN ISO 14001
-ympäristöstardardin mukaisesti
• Sitoudumme tar vittaessa asiakkaiden
esittämiin erityisvaatimuksiin, kuten esim.
offshore-teollisuudessa laatu-, ympäristö-
ja työturvallisuusvaatimukset
Yksiköt
Hollming Works Oy, Pori
Porin yksikkö on edelläkävijä uusien hitsa-
usteknologioiden kehittäjänä ja käyttäjänä.
Yksikkö toimittaa maailmanlaajuisesti mm.
suuria painelaitteita ja niihin liittyviä järjes-
telmiä. Merkittäviä tuotealueita ovat myös
erityisen vaativat marine-rakenteet ja met-
säteollisuuden osakokonaisuudet, laitteet
ja komponentit.
Porin yksikkö on erikoistunut ruostumatto-
mien terästen, hiiliteräksen, alumiinin sekä
erikoismateriaalien kuten nikkelin ja nikke-
liseosten, titaanin, zirkoniumin ja tantaalin
käyttöön.
Kankaanpää Works Oy
Kankaanpää Worksin kokonaispalveluun kuu-
luvat muun muassa raskaat levy- ja hitsaus-
työt, jännityksenpoistohehkutus, koneistus,
kokoonpanotyöt ja pintakäsittely. Yksikkö
toimittaa suurikokoisia koneistusta vaativia
hitsattuja teräsrakenteita, täysin valmiita lai-
tekokonaisuuksia ja koneenosia. Keskeisiä
asiakkaita ovat sähkö- ja dieselkoneiden,
potkurilaitteiden ja kaivoskoneiden sekä met-
säteollisuuden koneiden toimittajat.
Kankaanpää Worksin erikoisosaamista ovat
erityisesti hitsauksen mekanisointi, CNC-ko-
neistus ja kylmämuovaus.
Hollming Works Oy, Parkano
Parkanon yksikön erikoisosaamista on keski-
raskaiden ja raskaiden komponenttien pien-
sarjatuotanto useiden teollisuudenalojen
tarpeisiin. Levy- ja hitsaustyöt, koneistukset
sekä kokoonpano ja pintakäsittely ovat osa
kokonaispalvelua. Muun muassa robottihit-
saus kuuluu yksikön teknisiin vahvuuksiin.
Yksiköllä on vahvaa osaamista myös mine-
raaliteollisuuden kumppanina - valmius toi-
mittaa käyttövalmiita kokonaisuuksia suo-
raan asiakkaan tuotantoon.
Kuva 1. Tutustuminen pro-beam AG&Co:n EB-hitsauskammioo Burg, Saksa).
Hitsaksen kehitystyö
Hollming Works’issä
Mika Korhonen
Jatkuvasti tiukentuva kilpailu ja asi-
akkaiden kovat vaatimukset suoras-
taan pakottavat oman osaamisen ja
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Asiakassuhteissa tavoitteena on
aina tiivis yhteistyö, jolla luodaan
asiakassuhteeseen lisäarvoa, tu-
loksellisuutta ja työn mielekkyyttä.
Yhteistyö asiakkaan tuotekehityksen
kanssa antaa mahdollisuuden myös
oman valmistusteknisen osaamisen
jatkuvaan kehittämiseen.