Page 27 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
25
Toni Laaksonen
Useiden muiden toimialojen tavoin
suomalainen konepajateollisuus on
kokemassa voimakkaita rakenne-
muutoksia. Valmistusta siirretään
yhä enemmän ulkomaille ja toimi-
tusketjurakenteet muotoutuvat uu-
delleen kiristyneen kilpailutilanteen
myötä, mikä asettaa haasteita myös
perinteisille laskentamenetelmille.
Tilinpäätöstiedon tuottaminen ei enää riitä,
vaan yrityksen laskentatoimen osaajien on
kyettävä vastaamaan myös tuotannon, toimi-
tusketjun hallinnan, hinnoittelun ja strategisen
johtamisen tarpeisiin. Tällöin ongelmaksi voi
muodostua olemassa olevien laskentajärjes-
telmien soveltuvuus sekä operatiiviseen että
strategiseen päätöksentekoon. Lähtökohtai-
sesti ulkoisen laskentatoimen ja hinnoittelun
tarpeisiin suunnitellut järjestelmät saattavat
olla liian jäykkiä tarjoamaan tietoa pitkän ai-
kavälin strategista ohjausta varten. Toisaalta
riittävän joustavien laskentajärjestelmien on-
gelmia yleensä ovat korkea hintataso sekä
vaikea käyttöönotto, jotka aiheuttavat mer-
kittäviä riskejä jopa kansainvälisissä suur-
yrityksissä.
Merkittävä osa strategista suunnittelua on
investointilaskenta, jonka tavoitteena on
liiketoimintavaihtoehtojen taloudellinen ar-
viointi. Erilaisten investointilaskentamallien
avulla yrityksen ylin johto kykenee analysoi-
maan esimerkiksi investointien kohdistami-
seen, tuoteratkaisuihin, tehtaiden sijaintiin
ja tuotantomääriin liittyviä ongelmia. Analyysi
toteutetaan useimmiten vertailemalla vaihto-
ehtoisten liiketoimintamallien tuottoja, muu-
tosherkkyyttä sekä riskejä. Investointilasken-
nan yhdistäminen muihin laskentajärjestelmiin
ei välttämättä ole yksinkertaista, vaan saattaa
kehkeytyä haastavaksi ja kalliiksi projektiksi
operatiivisen laskentatoimen rajoitteiden sekä
tietojen yhteen sopimattomuuden takia. Täl-
löin lähtökohdat investointien taloudelliselle
arvioinnille ovat heikot.
Toimintolaskentasovellukset tarjoavat väli-
neitä sisäisen laskennan ongelmien ratko-
miseen, ja siten tukea myös investointilas-
kennalle. Toimintolaskennan avulla yritys
kykenee pureutumaan tuotteiden todelliseen
kannattavuuteen ja kustannuksiin, eräkokojen
yksikkökustannusvaikutuksiin sekä tuotan-
nollisiin päätöksiin. Perinteinen toimintolas-
kentajärjestelmä muodostuu kuitenkin varsin
raskaaksi sovellukseksi, jonka yhdistäminen
muihin järjestelmiin edellyttää usein ohjelmis-
totalojen palveluiden hyödyntämistä.
Miten konepajateollisuuden yritys sitten kyke-
nee hankkimaan kokonaisvaltaiseen ohjauk-
seen soveltuvan laskentajärjestelmän ilman
mittavia tietojärjestelmäinvestointeja? Ratkai-
suina voidaan pitää laskentamalleja, joista on
mahdollista muodostaa yrityksen ylimmän joh-
don tarpeiden mukaisia kokonaisuuksia. Täl-
laisia joustavia ja yrityksen toimintaprosessit
huomioivia laskentamalleja voidaan toteuttaa
esimerkiksi perinteisellä taulukkolaskentaso-
velluksella, jolloin mallin päivittäminen onnis-
tuu usein yritykseltä itseltään eikä ylläpidosta
aiheudu suuria kustannuksia.
Joustavuuden ohella hyvälle laskentajärjestel-
mälle ominaista on tarkoituksenmukaisuus.
Järjestelmien tulisi vastata yrityskohtaisiin
tarpeisiin, ja siten antaa kattava tuki johdon
päätöksentekoa varten. Tämä edellyttää usein
laskentajärjestelmän yrityskohtaista räätälöin-
tiä, joka lisää raskaiden laskentasovelluksien
käyttöönoton kustannuksia lisääntyneen ohjel-
mointityön kautta. Räätälöintimahdollisuuksi-
en sisällyttäminen laskentasovelluksiin on kui-
tenkin mahdollista kustannustehokkaasti, jos
laskentasovellukset toteutetaan asiakaskoh-
taisina projekteina perustuen rakenteeltaan
yksinker taiseen, mutta mahdollisuuksiltaan
kattavaan laskentapohjaan.
Jo taulukkolaskentasovelluksella on mahdol-
lista toteuttaa erilaisia toiminto- ja investoin-
tilaskentamalleja myös vaativiin päätöksen-
tekotilanteisiin. Yhdistettäessä näitä malleja
yritys saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen las-
kentajärjestelmän, joka kykenee tarjoamaan
tietoa ylimmän johdon päätöksenteon tueksi
esimerkiksi seuraavien tilanteiden osalta:
• Tuotteiden hinnoittelu ja tarjouslaskenta
• Tuotekohtaisten kannattavuuksien analy-
sointi
• Varastoon sitoutuneen pääoman kustan-
nusvaikutusten arviointi
• Toimituseräkokojen vaikutukset yksikkökus-
tannuksiin
• Kapasiteetin käyttöasteen vaikutus yksik-
kökustannuksiin
• Yhteistyösuhteiden hyödynjako
• Investointien kohdistaminen kustannuste-
hokkaasti
• Tehtaiden sijaintiin liittyvät päätökset
• Tuotantomäärien optimoiminen eri tehtais-
sa
Kokonaisvaltaisen ja joustavan laskentajärjes-
telmän kattavista toiminnallisuuksista huoli-
matta se voidaan toteuttaa varsin edullisesti
ja yrityksen tarpeiden mukaisesti. Lisäksi
laskentajärjestelmän modulaarisuuden avulla
voidaan varmistaa, että yritys saa käyttöönsä
juuri tarvitsemansa työkalut. Tämä tarkoittaa,
että toimintolaskentamallia ja investointilas-
kentasovellusta on mahdollista hyödyntää joko
erillään tai yhdessä mallien toimiessa myös
itsenäisinä kokonaisuuksina. Valitsemalla las-
kentatyökalut oikein yritys saa siis käyttöönsä
omiin toimintaprosesseihin soveltuvan sekä
operatiivista että strategista päätöksentekoa
tukevan laskentajärjestelmän, joka samalla
säästää kustannuksia etenkin sovelluksen
hankinnan, päivityksien ja ylläpidon osalta.
VTT on jo pitkään kehittänyt laskentatyökaluja
edellä mainittuihin tarkoituksiin. Kokemuk-
set kenttäkäytöstä ovat vahvasti positiivisia,
käyttäjiä on nykyään lukuisia suuryrityksistä
pieniin, ja kykenemme valmistusosaamisem-
me kautta tarjoamaan helposti modifioitavia
laskentatyökaluja sellaisiinkin laskentatilan-
teisiin, joissa yritykset eivät aina huomaa
tarvettaan.
T
oni Laaksonen
Johdon laskentatoimi ja verkostotalous
VTT, Tampere
toni.laaksonen@vtt.fi
Sisäisen laskennan ja strategisen
suunnittelun joustava yhdistäminen