Page 26 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
24
(tunkeuma, kappaleen koko, railonseuranta,
kiinnittimien integrointi prosessiin, paramet-
rit). Toisaalta hyvin toistettava ja laadukas
lopputulos edellyttää ammattitaitoa hyödyntää
ja käyttää prosessia.
Laserhitsaukseen liittyvässä laadunhallinnas-
sa keskeistä on prosessiparametrien hallinta
ja niiden valvonta, kuten automatisoidussa
hitsauksessa yleensä. Oikein parametrein
tehty hitsaus toistaa luotettavasti itseään ja
prosessin monitorointi antaa signaalia mah-
dollisista virheistä. Huolellisuus jokaisessa
työvaiheessa on merkityksellistä ja usein val-
misteleviin vaiheisiin käytetty kokonaisaika
on huomattavasti pidempi kuin varsinaiseen
hitsaukseen kuluva aika.
Osavalmistuksen ja valmistelevien työvai-
heiden merkitys korostuu automatisoidussa
hitsauksessa, jossa prosessin lämmöntuonti
on keskitettyä ja hitsaus tehdään tyypillisesti
ilman lisäainetta. Hitsauksen onnistumisessa
keskeisessä osassa ovat levyaihioiden val-
mistus ja muovaaminen, railopintojen esival-
mistelu sekä kiinnittimet osien asemointiin.
Lasersäde liittää helposti ja luotettavasti rai-
lopinnat yhteen. Vaikeutena on saada railopin-
nat riittävällä tarkkuudella kiinni toisiinsa.
Kokonaisuuden hallinta ja mahdollisuuksien
hyödyntäminen vaatii suunnittelun nostamista
keskeiseen asemaan valmistuksessa. Projek-
tivaiheessa organisaation on kyettävä hallitse-
maan aikaa, kustannuksia ja tavoitteita, jotta
voidaan luoda kustannustehokas valmistus-
menetelmä kilpailukykyisin lopputuottein.
Suunnittelu
yhteistyön välineenä
Tuotekehitys ja suunnittelu ovat keskeisessä
roolissa, kun uutta valmistusfilosofiaa siir-
retään päähankkijan tuotteisiin. Tähän liittyy
valmistuksen osaamisen integrointi suunnitte-
luun sekä tiivis ja toimiva yhteistyö päähank-
kijan kanssa.
Oma, valmistuksen lähelle sidottu suunnittelu
ja päähankkijan, tuotteen toimintoihin keskit-
tynyt suunnittelu, on tärkeää integroida toimin-
nalliseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelijoiden
”samalla kielellä” ja työvälinein tapahtuva in-
formaation siirto on prosessi, jossa tuotteen
ominaisuuksia, ulkonäköä ja kustannuksia on
mahdollista optimoida valmistukseen.
HT Lasertekniikassa noin 10 hengen suun-
nittelu ja teknologisen valmistuksen tiimi rat-
koo yhteistyössä asiakkaan kanssa ja optimoi
tuotteita sekä rakenteita sopiviksi uudenlai-
siin valmistusmenetelmiin. Näin teknologisen
soveltamisen kynnystä on madallettu.
Juha Kauppila
Teknologia- ja suunnittelupäällikkö
HT Lasertekniikka Oy
Laserhitsaus osana tuotteen valmistusta.
Suunnitteluyhteistyö toimittajan ja päähankkijan välillä.