Page 25 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
23
Juha Kauppila
Laserhitsauksen keskitetty läm-
möntuonti tarjoaa monia uusia val-
mistusmahdollisuuksia tuotteille.
Haasteena on suuri kapasiteetti,
automatisoitu prosessi sekä me-
netelmän suunnittelulle asettamat
mahdollisuudet ja rajoitukset.
Suurin hyöty laserhitsauksesta saavutetaan,
kun tuote ja sen valmistaminen ajatellaan
kokonaan uudella tavalla. Silloin menetelmän
hyötyjä voidaan soveltaa täysipainoisesti ja
on mahdollista valmistaa kilpailukykyinen tuo-
te. Pelkän liittämismenetelmän korvaaminen
toisella tarjoaa vain rajoitettuja hyötyjä.
Menetelmän tarjoama prosessinopeus,
uusien konstruktioiden mahdollisuudet, hit-
satun tuotteen ominaisuudet sekä työvai-
heiden minimointi ja yksinker taistaminen
mahdollistavat koko valmistuksen uudelleen
suunnittelun. Hitsaukseen tiiviisti integroitu
prosessikeskeinen suunnittelu (esim. liitos-
muodot, valmistuksen toteutus, kiinnittimet,
osavalmistus) pitää saada palvelemaan te-
hokkaasti päähankkijan tuotteen toiminnal-
lista suunnittelua.
Laserhitsauksesta
valmistuksen suunnitteluun
Aikaisemmin laser-/sädehitsaus ”fokusoi-
tiin” keskeisesti prosessiin ja sen ympärille.
Eksoottinen valmistusmenetelmä hämärsi
tuotteen valmistuksen kokonaisvaltaista
tarkastelua. Toki laserhitsaus on edelleen
hyvin keskeisessä roolissa, mutta kilpailu-
kykyisen tuotteen valmistus vaatii huomat-
tavasti enemmän erilaisten valmistelevien
vaiheiden tarkkaa suunnittelua ja huolellista
toteuttamista kuin ”perinteisissä” hitsaus-
menetelmissä.
Nyt huomion keskipiste on siir tynyt proses-
sista tuotteen ja sen valmistuksen koko-
naisvaltaiseen suunnitteluun. Tavoitteena
on maksimoida laserhitsauksen tarjoamat
mahdollisuudet ja minimoida sen rajoituk-
sia.
Laserhitsaus osana
tuotteen valmistusta
Prosessin hallittavuuteen ja toistettavuu-
teen liittyy keskeisesti laitteisto ja sen teho
Suunnittelu laserhitsattavan
tuotteen valmistuksessa
Laserhitsauksen mahdollisuuksia ja rajoituksia