Page 22 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
20
saavutettu ja esimerkkinä voidaan mainita
jopa 0,3 mm paksujen levyjen porrastettu
päittäisliitos.
Yhteisenä tekijänä kaikille muunnellun lyhyt-
kaaren prosesseille on virran ohjaaminen
valokaaren eri vaiheiden (karkeasti ottaen,
kaari palaa – oikosulku) mukaan. Seuraavis-
sa kuvissa on esimerkkeinä EWM:n, Kempin
ja Lincolnin tavat säätää virran ar voja.
Froniuksen CMT prosessissa on edellä esi-
tettyihin erona se, että virran ohjaamisen li-
säksi, lisäainelankaa vedetään takaisinpäin
oikosulun loppuvaiheessa. Tämän lisäksi
CMT-prosessissa on mahdollista lisätä vir-
tapulssi kaarivaiheen aikana tunkeuman
kasvattamiseksi.
Yhteisinä etuina edellä mainituille proses-
seille normaalin MIG/MAG-hitsauksen etu-
jen lisäksi voidaan mainita:
alhaisempi lämmöntuonti kuin perintei-
sessä kylmäkaarihitsauksessa
roiskeettomuus
erittäin ohuiden materiaalien hitsaus
hallittu juuripalon hitsaus
EWM ja Fronius mainitsevat prosessiensa
käyttökohteina myös kaarijuoton sekä kaa-
rijuoton ja hitsauksen yhdistelmän, jossa
teräksen ja alumiinin liitos tehdään siten,
että liitoksen alumiinin puoli on hitsausta
ja teräksen puoli on kaarijuottoa.
Hitsaustapahtuman roiskeisuus, perinteinen lyhytkaari vs. STT.
Alumiinin ja päittäis- ja päällekkäisliitos EWM coldARC.
Kaariteho, perinteisestä kylmäkaaresta EWM coldARC.
Lincolnin Pulse-on-Pulse käyttää kahta eri vir tapulssia, lyhyt- ja pitkäkes-
toinen.
Esabin Aristo Superpulssilla voidaan hitsata sekä lyhyt- että
kuumakaarialueella.