Page 21 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
19
Sen lisäksi, että uusi ohjaustekniikka on tuo-
nut uusia mahdollisuuksia virran nopeaan
säätämiseen, on suurnopeuskameroiden
käyttö hitsausteholähteiden kehitystyössä
edesauttanut ymmär tämään mitä eri para-
metrien muuttaminen saa aikaan valokaa-
ressa ja lisäaineen siir tymisessä.
Uudet
MIG/MAG-prosessit
Kaarihitsauksen kehittyminen on suurelta
osalta seurausta materiaalien ja hitsattujen
tuotteiden käyttökohteiden materiaalipak-
suuksien asettamista vaatimuksista. Läm-
möntuonnin rajoitukset, entistä ohuempien
materiaalipaksuuksien hitsaaminen, vaati-
mukset pohjapalolle (erityisesti juurelle) ja
roiskeettomuudelle ovat ohjanneet proses-
sien kehittämistä. Eri laitevalmistajat ovat
tuoneet markkinoille MIG/MAG-“prosessi-
muunnelmia” jotka voidaan jakaa kaarityypin
mukaan seuraavasti.
1. Muunnettu lyhytkaari:
EWM: coldARC
Fronius: CMT
Kemppi: FastROOT
Lincoln: STT
Miller: RMD
2. Adaptiivisesti mukautuva kaari:
ESAB: QSet
Kemppi: Adaptive
3. Pulssikaari:
perinteinen pulssi
kaksoispulssi
erilaisten pulssimuotojen yhdistelmät
4. Vaihtovir ta
Muunnettu
lyhytkaari
Eri laitevalmistajat ovat tehneet erilaisia
muunnoksia lyhytkaarihitsaukseen. Valmis-
tajien tuotemerkkejä ovat esim. EWM col-
dARC, Fronius CMT, Kemppi FastROOTTM,
Lincoln STT and Miller RMD. Yhteinen
päämäärä kaikissa eri variaatioissa on li-
säaineen siir tymisen tarkka hallinta ja läm-
möntuonnin minimointi. Kumpikin tavoite on
Kempin FastROOT™ prosessin virran muoto lyhytkaarihitsauksessa.
Lincolnin STT prosessin jännitteen ja virran muodot lyhytkaarihitsauksessa.
Oikosulkujakso ja langan liike CMT prosessissa.