Page 20 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
18
Raimo Suoranta
MIG/MAG-hitsaus on yleisimmin
käytetty kaarihitsausprosessi teol-
lisuuden eri alueilla. Merkittävim-
mät edut, joiden ansiosta MIG/MAG
prosessina on lyönyt itsensä lä-
pi, ovat tuottavuus ja joustavuus,
verrattuna muihin kaarihitsaus-
prosesseihin. MIG/MAG-hitsaus on
varsin uusi prosessi kaarihitsaus-
prosessien joukossa, mutta siitä
huolimatta sen kehityskaaressa
on useita merkittäviä hyppäyksiä.
Syynä kehitystarpeeseen on ollut
varsinkin alkuaikoina prosessin
herkkyys hitsin sisäisille virheil-
le, esim. huokoset ja liitosvirheet.
Tässä esityksessä on lyhyt katsaus
MIG/MAG-prosessin viimeisimpiin
variaatioihin.
Vaatimuksia
prosessin kehittämiselle
Tuottavuuden kohottaminen ja laaduntuotto-
kyvyn parantaminen ovat tekijöitä, joita on
asetettu ja tullaan aina asettamaan hitsa-
usprosesseille ja prosessien käytölle. Vaa-
timuksia tulee materiaalien kehittymisen,
uusien materiaalien tuote/liitosmuotojen
ja erityisesti automaatiotason kohottami-
sen kautta. Lisäksi viime vuosina on tullut
ja tulee enenevässä määrin eteen tilanne,
jossa ammattitaitoisten hitsareiden määrä
vähenee edelleen ja myös tätä kautta vaa-
timukset prosessien ”itseohjautuvuudelle”
kasvavat.
Alumiinin ja ruostumattoman teräksen käyt-
tö on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Usein
näistä materiaaleista valmistetut tuotteet
ovat kohteissa, joissa hitsin ulkonäöllä
on suuri merkitys sisäisen laadun lisäksi.
TIG-hitsauksella saadaan helposti sisäisen
laadun lisäksi hyvä visuaalinen laatu, mutta
tuottavuus on alhainen. Mikäli MIG/MAG
pystyy vastaamaan haasteeseen, kasvaa
prosessin käyttö edelleen.
Monen hitsatun tuotteen elinkaaren kannal-
ta väsyminen on kriittinen tekijä. Suunnit-
telu- ja laskentamenetelmien kehittymisen
myötä osataan entistä tarkemmin kohdistaa
vaatimukset valmistuksen laadulle ja erityi-
sesti hitsin laadun kohdistamiselle oikeaan
paikkaan. Myös tässä suhteessa edesaut-
taa hitsausprosessin parempi hallinta.
Hitsausteho-
lähteistä
Nykyisin käytössä olevat teholähteet ovat
joko ns. perinteisiä tasasuuntaajia, joissa
perustana on verkkovirran taajuus 50/60
Hz. Uudempi teholähteiden sukupolvi pe-
rustuu inver tteritekniikkaan, jolloin virran
taajuus voi vaihdella 5-100 kHz.
Kummalla tahansa tavalla toteutettu te-
holähde soveltuu käytännössä yhtä hyvin
teräksen hitsaamiseen, kun ainepaksuudet
ovat suuret. Inver tteritekniikalla toteutettu-
jen teholähteiden etuna, on mahdollisuus
hienosäätää ja muotoilla vir taa ja erityisesti
pulssihitsauksessa virran pulssitaajuutta ja
muita pulssiparametreja tarpeen mukaan.
Viimeisimmät kehitysaskeleet, tai perä-
ti loikat, teholähteiden suhteen on tehty
säätötekniikan puolella. Elektroniikan
komponenttien ja toisaalta ohjelmistojen
kehittyminen mahdollistaa nykyisin teholäh-
teiden ohjaamisen todella suurella nopeu-
della. Ohjauksen reagointiaika, tar vittaessa
muutamia nanosekunteja tuntuu enemmän
kuin riittävältä kaarihitsauksen tarpeisiin.
Toisaalta ohjauksen nopea reagointi tarjoaa
mahdollisuuksia käytännössä lähes reaali-
aikaiseen säätöön.
MIG/MAG-hitsaus
EWM coldARC prosessin jännitteen ja virran muodot kylmäkaarihitsauksessa.