Page 17 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
15
Lämmöntuonti (kJ/mm)
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Esikuumennus/välipalkolämpötila (
o
C): 150
Levynpaksuus (mm)
5
10 15 20 25 30 35 40
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
25
20
15
10
5
27e
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Esikuumennus/välipalkolämpötila (
o
C): 200
Levynpaksuus (mm)
5
10 15 20 25 30 35 40
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
25
20
15
10
5
27f
Jäähtymisaik t
8/5
(s)
Esimerkki 12.
Hitsausnopeuden määrittäminen
• MAG-hitsaus umpilangalla
• Teräs: RAEX 355NL1
• Levynpaksuus: 15 mm
• Enimmäislämmöntuonti: 2,2kJ/mm
(kuva 25)
• Vähimmäisnopeus: 25 cm/min
(kuva 14)
Esimerkki 13. Hitsausinsinööri on valinnut
alustavaan jauhekaarihitsauksen WPS:ään
seuraavat hitsausarvot päittäisliitoksen hit-
saukselle: 650 A, 30 V ja 55 cm/min. Teräs
on hienoraerakenneteräs S355NL (RAEX
355NL) ja levynpaksuus on 20 mm. Onko
hitsausenergia sallituissa rajoissa?
• Hitsausenergia (IxU:v): 2,1 kJ/mm
• Yhdistetty levynpaksuus. 20 + 20 =
40 mm
• Kuvasta 24 nähdään, että se on sallituissa
rajoissa: min 0,6 kJ/mm - max 2,5 kJ/
mm
Teräksille voidaan laatia myös lämmöntuonti-
diagrammi, josta annetulla levynpaksuudella
ja jäähtymisajalla saadaan suoraan hitsauk-
sessa käytettävä lämmöntuonti, kuva 27.
Esimerkki 14. Lämmöntuontialueen määrit-
täminen (kuva 27)
• Teräs: Weldox 700
• Päittäisliitoksen hitsaus
• Levynpaksuus: 20 mm
• Jäähtymisajat t
8/5
: min 5 s ja max 25 s
(taulukko 6)
• Välipalkolämpötila: 75 °C (oletus)
• Lämmöntuonti: min 0,9 kJ/mm ja max 3,5
kJ/mm
Esimerkki 15. Usein tarkastellaan eri levyn-
paksuuksien kohdalla vain lämmöntuontia
eikä oteta huomioon ratkaisevaa jäähtymis-
aikaaa t
8/5
, johon levynpaksuus oleellisesti
vaikuttaa.Päittäishitsi:
• Levynpaksuus: 30 m ja 15 mm
• Välipalkolämpötila: 100 °C
• Lämmöntuonti: 2 kJ/mm
• Lämmönjohtumistapa: kuva 21
• 30 mm: 3-d
• 15 mm: 2-d
• Jäähtymisaika t
8/5
:
• 30 mm: 14 s (kuva 22)
• 15 mm: 34 s (kuva 23c)
• Eli edellisestä seuraa seuraavat luonnolli-
set kommentit:
• Sama lämmöntuonti antaa puolta ohuem-
malla levyllä antaa yli kaksinker taisen
jäähtymisajan, millä on suuri vaikutus mm.
iskusitkeysominaisuuksiin.
• 30 mm levyn jäähtymisaikaa vastaa 15
mm levyn hitsauksessa lämmöntuonti,
joka onkin n. 1,2 kJ/mm. Tämä merkit-
see, että palkoja on hitsattava normaalia
enemmän.
• Eri menetelmäkokeiden tulosten tarkastelu
ja arviointi pelkkien lämmöntuonien perus-
teella ei anna oikeata kuvaa asiasta.
• Ohuilla levyillä jäähtymisaika tulee helposti
hyvin pitkäksi, mikä heikentää iskusitke-
ysominaisuuksia, usein havaittu ongelma
menetelmäkokeiden hitsiaineissa.
Kuvaan 28 on laadittu vielä lisäksi diag-
rammeja, joiden avulla voidaan määrittää
päittäisliitoksen hitsaukseen sopiva lämmön-
tuonti, kun levynpaksuus ja esikuumennus-
/välipalkolämpötila sekä jäätymisaika t
8/5
on
annettu. Käyttöä varten on tarkistettava, että
annettu esikuumennus-/välipalkolämpötila
on riittävä. Pienahitseille T-liitoksissa läm-
möntuonti voi olla 20-40 % korkeampi, koska
lämmönjohtuminen on vastaavasti suurempi
kuin päittäishitseissä.
Jäähtymisajat 5 s ja 10 s on ajateltu olevan
lähinnä minimiaikoja ja vastaavasti 20 s ja
Kuva 27. Päittäisliitoksen hitsausdiagrammi (levynpaksuuden, jäähtymisajan t
8/5
ja lämmöntuonnin välinen yhteys): Sallitun lämmöntuonnin
määrittäminen sallitulle jäähtymisajalle t8/5 eri levynpaksuuksilla. Esikuumennus-/välipalkolämpötilat: a) 25, b) 50, c) 75, d) 100, e) 150
ja f) 200 °C. Diagrammin muodostamisessa on käytetty liitosmuotokerrointa F
2
/F
3
arvoa 0,9, joka tarkoittaa välipalkojen hitsausta päittäi-
shitsissä.
e)
f)