Page 14 - SHY2012

Basic HTML Version

2/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
12
nopeuteen ja jäähtymisaika on verrannollinen
lämmöntuontiin. Jäähtymisaika t
8/5
voidaan
määrittää kuvasta 22, joka soveltuu päittäi-
shitsin välipaloille (liitosmuotokerroin F
3
=
0,9), käytännössä myös riittävän hyvin myös
pintapaloille (F
3
= 1).
2-dimensionaalisessa (”ohuet levyt”) läm-
mönjohtumisessa hitsin jäähtymisnopeus
riippuu myös levynpaksuudesta ja jäähty-
misaika on verrannollinen lämmöntuonnin
ja levynpaksuuden osamäärän neliöön. Jääh-
tymisaika t
8/5
voidaan määrittää kuvasta 23,
joka soveltuu päittäishitsin välipaloille (liitos-
muotokerroin F
2
= 0,9), käytännössä myös
riittävän hyvin myös pintapaloille (F
2
= 1).
Jos kuvassa ei ole sopivaa levynpaksuutta,
niin käytetään kuvaa, joka on lähinnä pak-
suutta. Tästä kuvasta saatu jäähtymisaika
korjataan levynpaksuuksien suhteen avulla.
Tällöin pienempi levynpaksuus on osoitta-
jassa, jos todellinen paksuus on suurempi
kuin kuvan paksuus. Jos todellinen paksuus
on pienempi kuin kuvan paksuus, suurempi
paksuus on osoittajassa.
t
8/5 todellinen
=
t
8/5 kuvassa
x (t
kuvassa
/ t
todellinen
)
2
Pienahitseissä ja T-liitosten hitseissä läm-
mönjohtuminen on nopeampaa, koska läm-
mön ”poisjohtumisteitä”on yleensä kolme,
joten lämmöntuonti voi olla 20-40 % korke-
ampi.
Terästehtaat, mm. Rautaruukki, SSAB ja
Thyssen, antavat valmistamilleen teräksille
sekä lämmöntuontirajoja (hitsausenergiarajo-
ja) ja jäähtymisaikasuosituksia, kuvat 24–26
ja taulukot 6–8. Rajoitukset lämmöntuon-
nille annetaan yleensä teräskohtaisesti.
Yleissääntönä on, että rajoitukset ovat sitä
tiukempia, mitä lujempaa terästä hitsataan
ja mitä matalampi rakenteen käyttölämpöti-
la on eli mitä matalammassa lämpötilassa
iskusitkeys on taattu.
Tunnettu ferriittisten terästen hitsaussuosi-
tusstandardi SFS-EN 1011-2 antaa yleiseksi
suositusalueeksi 10…25 s jäähtymisajalle
t
8/5
.
50
40
30
20
15
10
9
8
7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Transitiopaksuus (mm)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
23a
T
p
= 200
o
C 150 100 20
7,5mm
50
40
30
20
15
10
9
8
7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
23b
T
p
= 200
o
C 150 100 20
10mm
Kuva 23. Jäähtymisaika t
8/5
2-dimensionaaliselle lämmönjohtumiselle lämmöntuonnin funktiona eri esikuumennus/työlämpötiloilla ja levyn-
paksuuksilla päittäishitsin välipalkojen hitsauksessa. Liitosmuotokerroin F
2
on 0,9.
50
40
30
20
15
10
9
8
7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
23c
T
p
= 200
o
C 150 100 20
15mm
50
40
30
20
15
10
9
8
7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Jäähtymisaika t
8/5
(s)
Lämmöntuonti (kJ/mm)
23d
T
p
= 200
o
C 150 100 20
20mm